Language of document :

2021 m. kovo 2 d. Hof van beroep te Brussel (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Proximus NV / Gegevensbeschermingsautoriteit

(Byla C-129/21)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van beroep te Brussel

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Proximus NV

Kita apeliacinio proceso šalis: Gegevensbeschermingsautoriteit

Prejudiciniai klausimai

1)    Ar Direktyvos 2002/581 12 straipsnio 2 dalis, siejama su šios direktyvos 2 straipsnio f punktu ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento2 95 straipsniu, turi būti aiškinama taip, kad, jei kitaip nenumato nacionalinės teisės aktai, nacionalinei priežiūros institucijai yra leidžiama reikalauti abonento „sutikimo“, kaip jis suprantamas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, skelbti jo asmens duomenis viešai prieinamose abonentų knygose ir informacijoje apie abonentus, kurią išleidžia pats paslaugos teikėjas arba tretieji paslaugų teikėjai?

2)    Ar Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnyje numatyta teisė reikalauti ištrinti duomenis turi būti aiškinama taip, kad jai prieštarauja tai, jog nacionalinė priežiūros institucija abonento prašymą ištrinti jo duomenis iš viešai prieinamų abonentų knygų ir informacijos apie abonentus laiko Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnyje numatytu prašymu ištrinti duomenis?

3)    Ar Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 24 straipsnis ir 5 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad jiems prieštarauja tai, jog nacionalinė priežiūros institucija iš juose įtvirtintos atskaitomybės pareigos kildina duomenų valdytojo pareigą imtis tinkamų techninių ir organizacinių priemonių tolesniems duomenų valdytojams, t. y. telefonijos paslaugų teikėjams ir kitiems abonentų knygų paslaugų ir informacijos apie abonentus teikėjams, kurie gavo duomenis iš pirmesnio duomenų valdytojo, informuoti apie tai, kad duomenų subjektas atšaukė savo pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 ir 7 straipsnius duotą sutikimą?

4)    Ar Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad ją pažeidžia nacionalinės priežiūros institucijos nurodymas viešai prieinamų abonentų knygų paslaugų ir informacijos apie abonentus teikėjui, iš kurio reikalaujama nebeskelbti tam tikro asmens duomenų, imtis tinkamų priemonių informuoti paieškos sistemas apie prašymą ištrinti duomenis?

____________

1     2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 2002, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 514).

2     2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016, p. 1).