Language of document :

Иск, предявен на 23 октомври 2019 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

(Дело C-788/19)

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: N. Gossement и C. Perrin)

Ответник: Кралство Испания

Искания на ищеца

да се установи, че Кралство Испания:

като е въвело последици от неизпълнението на задължението за уведомяване по отношение на имоти и права в чужбина или от подаването на „Modelo 720“ („Формуляр 720“) след изтичането на съответния срок, които включват квалифицирането на посочените активи като неоправдани имуществени приходи, които [последици] не се погасяват по давност,

като налага автоматично парична глоба с фиксиран размер 150%, приложима в случай на неизпълнение на задължението за уведомяване по отношение на имотите и правата в чужбина или на подаване на „Формуляр 720“ след изтичането на съответния срок,

като налага парични глоби с фиксиран размер за неизпълнение на задължението за уведомяване по отношение на имотите и правата в чужбина или за подаване на „Формуляр 720“ след изтичането на съответния срок, чието ниво е по-високо от това на санкциите, предвидени по общия режим за подобни нарушения,

не е изпълнило задълженията си по членове 21, 45, 56 и 63 ДФЕС и по членове 28, 31, 36 и 40 от Споразумението за ЕИП.

да се осъди Кралство Испания да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Испанската данъчна правна уредба налага на местните лица в Испания задължение да декларират определени имоти и права, намиращи се в чужбина, посредством формуляр на данъчна декларация („Формуляр 720“). При неизпълнение или неправилно изпълнение на посоченото задължение се прилага специфичен санкционен режим.

Комисията прави извода, че санкциите, които се състоят в квалифицирането на активите като имуществени приходи, неприлагането на общите правила за давността и парични глоби с фиксиран размер, представляват ограничение на основните свободи по ДФЕС и [Споразумението за] ЕИП. Макар че по принцип тези мерки могат да бъдат подходящи за постигане на преследваните цели, а именно предотвратяване на избягването на заплащане на данъци и данъчната измама, и борбата срещу тях, те са непропорционални.

____________