Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 27.1.2022 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

(asia C-788/19)1

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – SEUT 258 artikla – Pääomien vapaa liikkuvuus – Tietojenantovelvollisuus, joka koskee omaisuuseriä tai oikeuksia muissa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltioissa – Tämän velvollisuuden laiminlyönti – Vanhentuminen – Seuraamukset)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi C. Perrin, N. Gossement ja M. Jáuregui Gómez, sittemmin C. Perrin ja N. Gossement)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta (asiamiehet: L. Aguilera Ruiz ja S. Jiménez García)

Tuomiolauselma

Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut SEUT 63 artiklan ja Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyn sopimuksen 40 artiklan mukaisia velvoitteitaan,

‒ koska se on säätänyt, että ulkomailla sijaitsevia omaisuuseriä ja oikeuksia koskevan tietojenantovelvollisuuden noudattamatta jättäminen tai sen noudattaminen puutteellisesti tai myöhässä johtaa siihen, että näiden varojen arvoa vastaavia ilmoittamatta jätettyjä tuloja verotetaan perusteettomina pääomatuloina ilman, että käytännössä olisi mahdollista vedota vanhentumiseen

‒ koska se on liittänyt ulkomailla sijaitsevia omaisuuseriä ja oikeuksia koskevan tietojenantovelvollisuuden noudattamatta jättämiseen tai sen noudattamiseen puutteellisesti tai myöhässä sakon, jonka suuruus on 150 prosenttia kyseisten omaisuuserien tai oikeuksien arvoa vastaavista summista lasketusta verosta ja joka voi olla päällekkäinen kiinteämääräisten sakkojen kanssa, ja

–    koska se on liittänyt ulkomailla sijaitsevia omaisuuseriä ja oikeuksia koskevan tietojenantovelvollisuuden noudattamatta jättämiseen tai sen noudattamiseen puutteellisesti tai myöhässä kiinteämääräiset sakot, joiden määrä on ylimitoitettu verrattuna samankaltaisista rikkomuksista puhtaasti valtion sisäisessä asiayhteydessä määrättyihin seuraamuksiin ja joiden kokonaismäärälle ei ole asetettu ylärajaa.

Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 432, 23.12.2019.