Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 27. januára 2022 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

(vec C-788/19)1

(Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 258 ZFEÚ – Voľný pohyb kapitálu – Informačná povinnosť týkajúca sa majetku alebo práv vo vlastníctve v iných členských štátoch Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) – Nesplnenie tejto povinnosti – Premlčanie – Sankcie)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne C. Perrin, N. Gossement a M. Jáuregui Gómez, splnomocnené zástupkyne, neskôr C. Perrin a N. Gossement, splnomocnené zástupkyne)

Žalované: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: L. Aguilera Ruiz a S. Jiménez García, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

Španielske kráľovstvo si tým, že:

– stanovilo, že nesplnenie alebo nesprávne alebo oneskorené splnenie informačnej povinnosti týkajúcej sa majetku a práv nachádzajúcich sa v zahraničí má za následok zdanenie nepriznaných príjmov zodpovedajúcich hodnote týchto aktív ako „neodôvodnené kapitálové zisky“ bez toho, aby bolo v praxi možné odvolávať sa na premlčanie,

– za nesplnenie alebo nesprávne alebo oneskorené splnenie informačnej povinnosti týkajúcej sa majetku a práv nachádzajúcich sa v zahraničí ukladá pomernú pokutu vo výške 150 % z dane vypočítanej zo súm zodpovedajúcich hodnote tohto majetku alebo týchto práv, ktorá môže byť uložená súbežne s paušálnymi pokutami, a

– za nesplnenie alebo nesprávne alebo oneskorené splnenie informačnej povinnosti týkajúcej sa majetku a práv nachádzajúcich sa v zahraničí ukladá paušálne pokuty, ktorých výška je neporovnateľná so sankciami za podobné porušenia vo výlučne vnútroštátnom kontexte a ktorých celková horná hranica nie je stanovená,

nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 63 ZFEÚ a článku 40 Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992.

Španielske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 432, 23.12.2019.