Language of document :

Tužba podnesena 5. ožujka 2021. – Europski parlament/Europska komisija

(predmet C-144/21)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europski parlament (zastupnici: L. Visaggio, C. Ionescu Dima, M. Menegatti, agenti)

Tuženik: Europska komisija

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

poništi članak 1. stavke 1. i 5. i članke 2., 3., 4., 5., 7., 9. i 10. u dijelu u kojem se odnose na autorizacije u vezi s uporabama 2., 4. i 5. (i uporabom 1., u vezi s formuliranjem smjesa za uporabe 2., 4. i 5.), pod brojevima REACH/20/18/0 do REACH/20/18/27 Provedbene odluke Komisije C(2020) 8797 od 18. prosinca 2020. o djelomičnom davanju autorizacije za određene uporabe kromova trioksida u okviru Uredbe (EZ) br. 1907/20061 Europskog parlamenta i Vijeća (Chemservice GmbH i drugi);

podredno, u cijelosti poništi Provedbenu odluku Komisije C(2020)8797 od 18. prosinca 2020.;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U potporu svojoj tužbi tužitelj navodi jedan tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da je pobijana odluka donesena u suprotnosti sa zahtjevima propisanima u članku 60. stavcima 4. i 7. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća i stoga je treba poništiti u dijelu u kojem se odnosi na autorizaciju za uporabe 2., 4. i 5. (i uporabu 1., u vezi s formuliranjem smjesa za uporabe 2., 4. i 5.), pod brojevima REACH/20/18/0 do REACH/20/18/27. Podredno, ako Sud smatra da su autorizacije u pobijanoj odluci za uporabu 6., pod brojevima REACH/20/18/28 do REACH/20/18/34 tako neraskidivo povezane s autorizacijama za druge uporabe da su autorizacije dane za uporabe 2., 4. i 5. (i uporabu 1., u vezi s formuliranjem smjesa za uporabe 2., 4. i 5.) neodvojive od pobijane odluke, tužitelj smatra da odluku treba poništiti u cijelosti.

____________

1 Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL 2006., L 396, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 23., str. 3. i ispravak SL 2017., L 135, str. 46.).