Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 3. martā iesniedza Tribunal Constitucional (Portugāle) – Autoridade Tributária e Aduaneira/VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

(Lieta C-136/21)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Constitucional

Pamatlietas puses

Prasītāja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Atbildētāja: VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

Prejudiciālais jautājums

Vai LESD 110. pantu atsevišķi vai kopsakarā ar LESD 191. pantu, it īpaši tā 2. punktu, var interpretēt tādējādi, ka tiem nav pretrunā tāda valsts tiesību norma, saskaņā ar kuru, piemērojot valsts tirgū ar transportlīdzekļu vidējo vērtības samazināšanos saistītus samazinājumus nodoklim, ko uzliek lietotiem transportlīdzekļiem ar citās Eiropas Savienības dalībvalstīs piešķirtu galīgu reģistrācijas numuru, netiek ņemta vērā vides komponente, atļaujot to, ka šādi aprēķināts nodoklis ir lielāks nekā tas, ko uzliek līdzīgiem valstī pirktiem lietotiem transportlīdzekļiem?

____________