Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal (Portugalsko) dne 14. března 2016 – Município de Palmela v. ASAE - Divisão de Gestão de Contraordenações

(Věc C-144/16)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal

Účastníci původního řízení

Žalobce: Município de Palmela

Žalovaný: ASAE - Divisão de Gestão de Contraordenações

Předběžné otázky

a)    Vzhledem k tomu, že nařízení s mocí zákona č. 379/97 ze dne 27. prosince 1997 schválilo nařízení, kterým se stanoví požadavky na bezpečnost, které je třeba dodržet při umisťování, zavádění, koncepci a funkční organizaci prostorů pro hry a odpočinek, odpovídajícího vybavení a nárazových částí;

b)    vzhledem k tomu, že nařízení s mocí zákona č. 119/2009 ze dne 19. května 2009 změnilo nařízení s mocí zákona č. 379/97 ze dne 27. prosince 1997 tím, že změnilo některé technické normy a doplnilo jiné technické normy a ve znění provedených změn znovu vyhlásilo zmíněné nařízení, jehož je součástí;

c)    vzhledem k tomu, že žádný z obou zmíněných vnitrostátních právních předpisů nebyl oznámen Evropské komisi v souvislosti s postupem při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů stanoveným směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES1 ze dne 22. června 1998, ve znění směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/48/ES ze dne 20. července 1998, provedené do vnitrostátního právního řádu nařízením s mocí zákona č. 58/2000 ze dne 18. dubna 2000:

1)     musí vnitrostátní soud rozhodnout o úplné nepoužitelnosti vnitrostátního právního předpisu, který zavádí technické normy a který v rozporu s ustanovením směrnice 98/34/ES nebyl oznámen Evropské komisi, nebo musí rozhodnutí o nepoužitelnosti omezit na nové technické předpisy zavedené vnitrostátním právním předpisem, nebo

2)    musí být prohlášena úplná nepoužitelnost vnitrostátního právního předpisu, který zavádí technické normy a který v rozporu s ustanovením směrnice 98/34/ES nebyl oznámen Evropské komisi, nebo musí být rozhodnutí o nepoužitelnosti omezeno na nové technické předpisy zavedené vnitrostátním právním předpisem?

3)    Jsou nepoužitelné všechny technické normy, které jsou obsaženy ve zmíněném nařízení, nebo pouze technické normy, které byly změněny nebo zavedeny nařízením s mocí zákona č. 119/2009 ze dne 19. května 2009?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (Úř. věst. L 204, s. 37).