Language of document :

Presuda Suda (šesto vijeće) od 1. veljače 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal - Portugal) – Municipio de Palmela protiv Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações

(predmet C-144/16)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Postupci pružanja informacija u području tehničkih standarda i propisa te pravila o uslugama informacijskog društva – Direktive 83/189/EEZ i 98/34/EZ – Nacrt tehničkog propisa – Obavještavanje Europske komisije – Obveze država članica – Povreda – Posljedice)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Município de Palmela

Tuženik: Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações

Izreka

Članak 8. stavak 1. Direktive Vijeća 83/189/EEZ od 28. ožujka 1983. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa, kako je izmijenjena aktom o uvjetima pristupanja Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske i prilagodbama ugovora na kojima se temelji Europska unija, i članak 8. stavak 1. Direktive 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih standarda i propisa te pravila o uslugama informacijskog društva, kako je izmijenjena Direktivom 98/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. srpnja 1998., treba tumačiti na način da se sankcija koja se sastoji u neprimjeni tehničkog propisa za koji je izostala obavijest, poput članka 16. stavaka 1. i 2. Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivamente, equipamento e superfícies de impacto (Uredba o sigurnosnim zahtjevima za lokalizaciju, izgradnju, projektiranje i funkcionalnu organizaciju površina za igru i rekreaciju kao i s time povezanu opremu i područja), priloženog Decreto-Lei br. 379/97 (Uredba sa zakonskom snagom br. 379/97) od 27. prosinca 1997., kako je izmijenjena s Decreto-Lei br. 119/2009 (Uredba sa zakonskom snagom br. 119/2009) od 19. svibnja 2009., odnosi samo na spomenuti tehnički propis, a ne na cijeli zakonodavni akt u kojem se on nalazi.

____________

1 SL C 211, 13. 6. 2016.