Language of document : ECLI:EU:C:2017:76

Lieta C144/16

Município de Palmela

pret

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações

(Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Informācijas sniegšanas kārtība tehnisko standartu un noteikumu un informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā – Direktīvas 83/189/EEK un 98/34/EK – Tehniska noteikuma projekts – Paziņošana Eiropas Komisijai – Dalībvalstu pienākumi – Pārkāpums – Sekas

Kopsavilkums – Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 1. februāra spriedums

Tiesību aktu tuvināšana – Informācijas sniegšanas kārtība tehnisko standartu un noteikumu jomā – Direktīva 83/189 – Informācijas sniegšanas kārtība tehnisko standartu un noteikumu un informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā – Direktīva 98/34 – Tehnisks noteikums – Dalībvalstu pienākums darīt zināmus Komisijai visus tehnisko noteikumu projektus – Pienākuma pārkāpums – Sekas – Nepaziņotā noteikuma neattiecināmība uz fiziskām personām – Apjoms

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas Nr. 98/34, kas grozīta ar Direktīvu Nr. 98/48, 8. panta 1. punkts; Padomes Direktīvas 83/189 8. panta 1. punkts)

Padomes 1983. gada 28. marta Direktīvas 83/189/EEK, kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā, kas grozīta ar Aktu par Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā, 8. panta 1. punkts un Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvas 98/34/EK, kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu, un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā, kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīvu 98/48/EK, 8. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka sankcija, nepiemērojot nepaziņoto tehnisko noteikumu, kāds ir Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivamente, equipamento e superfícies de impacto (Noteikumi, ar kuriem paredzētas spēļu un atpūtas laukumu atrašanās vietas, ierīkošanas, aprīkošanas un funkcionālās organizēšanas, kā arī aprīkojuma un trieciena virsmas drošības prasības), kas pievienots 1997. gada 27. decembra Decreto-Lei n° 379/97 (Dekrētlikums Nr. 379/97), kas grozīts ar 2009. gada 19. maija Decreto-Lei n° 119/2009 (Dekrētlikums Nr. 119/2009), 16. panta 1. un 2. punkts, attiecas tikai uz minēto tehnisko noteikumu, nevis visu tiesību aktu, kurā tas ietilpst.

(skat. 38. punktu un rezolutīvo daļu)