Language of document : ECLI:EU:C:2017:76

Zaak C144/16

Município de Palmela

tegen

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações

(verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal)

„Prejudiciële verwijzing – Informatieprocedures op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij – Richtlijnen 83/189/EEG en 98/34/EG – Ontwerp voor een technisch voorschrift – Kennisgeving aan de Europese Commissie – Verplichtingen van de lidstaten – Niet-nakoming – Gevolgen”

Samenvatting – Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 1 februari 2017

Harmonisatie van de wetgevingen – Informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften – Richtlijn 83/189 – Informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij – Richtlijn 98/34 – Technisch voorschrift – Verplichting van de lidstaten om elk ontwerp voor een technisch voorschrift mee te delen aan de Commissie – Niet-nakoming van de verplichting – Gevolg – Niet-tegenwerpbaarheid aan particulieren van het niet ter kennis gebrachte voorschrift – Omvang

[Richtlijn 98/34 van het Europees Parlement en de Raad, zoals gewijzigd bij richtlijn 98/48, art. 8, lid 1; richtlijn 83/189 van de Raad, art. 8, lid 1]

Artikel 8, lid 1, van richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften, zoals gewijzigd bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, en artikel 8, lid 1, van richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij, zoals gewijzigd bij richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998, moeten aldus worden uitgelegd dat de sanctie van de niet-tegenwerpbaarheid van een niet ter kennis gebracht technisch voorschrift als artikel 16, leden 1 en 2, van het Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivamente, equipamento e superfícies de impacto (reglement betreffende de veiligheidsvereisten die worden gesteld aan de locatie, de opstelling, het ontwerp en de functionele indeling van speel‑ en recreatieterreinen, speeltoestellen en impactzones), dat is gehecht aan Decreto-Lei nr. 379/97 (wetsbesluit nr. 379/97) van 27 december 1997, zoals gewijzigd bij Decreto-Lei nr. 119/2009 (wetsbesluit nr. 119/2009) van 19 mei 2009, enkel dit technische voorschrift treft en niet de gehele wettelijke regeling waarvan het deel uitmaakt.

(zie punt 38 en dictum)