Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Leedu) 12. veebruaril 2021 – „Romega“ UAB versus Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

(kohtuasi C-89/21)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Põhikohtuasja pooled

Edasikaebaja: „Romega“ UAB

Vastustaja: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Eelotsuse küsimus

Kas komisjoni 15. novembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 2073/20051 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta artiklit 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/20022 , millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, artikli 14 lõiget 8 tuleb tõlgendada nii, et see annab liikmesriigi pädevatele järelevalveasutustele kaalutlusõiguse tuvastada, et määruse nr 2073/2005 I lisa 1. peatükis real 1.28 sätestatud nõuetele vastav värske kodulinnuliha ei vasta määruse nr 178/2002 artikli 14 lõigete 1 ja 2 nõuetele, kui selle toiduliigi toiduaine on saastunud Salmonella serotüüpidega, millele ei ole viidatud määruse nr 2073/2005 I lisa 1. peatükis real 1.28, nagu on tuvastatud käesolevas asjas?

____________

1 Komisjoni 15. novembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2073/2005 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta (ELT 2005, L 338, lk 1).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT 2002, L 31, lk 1; ELT eriväljaanne 15/06, lk 463).