Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 20 mars 2015 – Republiken Grekland mot Grigorios Nikiforidis

(Mål C-135/15)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesarbeitsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Republiken Grekland

Motpart: Grigorios Nikiforidis

Tolkningsfrågor

1.    Är Rom I-förordningen1 , enligt dess artikel 28, endast tillämplig på anställningsförhållanden, när rättsförhållandet grundar sig på ett anställningsavtal som ingåtts efter den 16 december 2009, eller medför en överenskommelse som ingås mellan avtalsparterna vid en senare tidpunkt om att anställningsförhållandet, med ändrade eller oförändrade anställningsvillkor, ska fortsätta att löpa, att förordningen blir tillämplig?

2.    Innebär artikel 9.3 i Rom I-förordningen att det endast är uteslutet med direkt tillämpning av ett tredje lands internationellt tvingande regler när de förpliktelser som har sin grund i avtalet inte ska utföras eller inte har utförts, eller utesluter den artikeln även ett indirekt beaktande inom ramen för rättsordningen i den stat, vars rättsordning avtalet omfattas av?

3.    Har principen om lojalt samarbete, vilken följer av artikel 4.3 FEU, rättslig betydelse vid nationella domstolars prövning av huruvida en annan medlemsstats internationellt tvingande regler ska tillämpas direkt eller indirekt?

____________

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, s. 6).