Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 18. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesarbeitsgericht - Německo) – Republik Griechenland v. Grigorios Nikiforidis

(Věc C-135/15)1

„Řízení o předběžné otázce – Soudní spolupráce v občanských věcech – Právo rozhodné pro pracovní smlouvu – Nařízení (ES) č. 593/2008 – Článek 28 – Působnost ratione temporis – Článek 9 – Pojem ‚imperativní ustanovení‘ – Použití imperativních ustanovení jiných členských států než státu sídla soudu – Právní úprava členského státu, kterou se snižují platy ve veřejném sektoru z důvodu rozpočtové krize – Povinnost loajální spolupráce“

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesarbeitsgericht

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Republik Griechenland

Odpůrce: Grigorios Nikiforidis

Výrok

Článek 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) musí být vykládán v tom smyslu, že smluvní pracovněprávní vztah vzniklý před 17. prosincem 2009 je do působnosti tohoto nařízení zahrnut, pouze pokud byl tento vztah v důsledku vzájemného souhlasu smluvních stran, který byl projeven k tomuto datu či později, změněn v takovém rozsahu, že je třeba mít za to, že byla od tohoto data uzavřena nová pracovní smlouva, což přísluší určit předkládajícímu soudu.

Článek 9 odst. 3 nařízení č. 593/2008 musí být vykládán v tom smyslu, že vylučuje možnost soudu, jemuž je věc předložena, použít jako právní normu jiná imperativní ustanovení než imperativní ustanovení státu sídla soudu nebo státu, ve kterém mají být nebo byly povinnosti vyplývající ze smlouvy splněny, avšak nebrání tomu, aby tento soud zohlednil tato jiná imperativní ustanovení jakožto skutkovou okolnost, pokud to stanoví vnitrostátní právo, které je podle ustanovení tohoto nařízení pro smlouvu rozhodné. Tento výklad není zpochybněn zásadou loajální spolupráce zakotvenou v čl. 4 odst. 3 SEU.

____________

1 Úř. věst. C 198, 15.6.2015.