Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein oikeus (Finsko) dne 15. března 2022 – Kopiosto r.y. v. Telia Finland Oyj

(Věc C-201/22)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein oikeus

Účastníci původního řízení

Navrhovatel v řízení o kasačním opravném prostředku: Kopiosto r.y.

Odpůrkyně v řízení o kasačním opravném prostředku: Telia Finland Oyj

Předběžné otázky

Je v případě organizací poskytujících smluvní licence, které vykonávají kolektivní správu práv duševního vlastnictví, oprávněním podat žalobu na ochranu těchto práv, které je předpokladem aktivní legitimace zakládající se na čl. 4 písm. c) směrnice 2004/481 , míněna výlučně obecná způsobilost být účastníkem soudního řízení, nebo toto oprávnění vyžaduje právo podat vlastním jménem žalobu na ochranu dotčených práv, které je výslovně uznáno vnitrostátními právními předpisy?

Musí být při výkladu vycházejícím z čl. 4 písm. c) směrnice 2004/48 obrat „přímý zájem na ochraně autorských práv nositelů práv, které zastupuje,“ ve všech členských státech vykládán jednotně, pokud se jedná o právo organizace kolektivní správy ve smyslu čl. 3 písm. a) směrnice 2014/26/EU1 podat vlastním jménem žalobu pro porušení autorského práva v případě, že

i)    se jedná o užití děl, ohledně nichž je určitá organizace jakožto organizace poskytující smluvní licence ve smyslu tekijänoikeuslaki (autorský zákon) oprávněna udělovat rozšířené hromadné licence, které nabyvateli licence umožňují užívat i díla těch autorů činných v tomto odvětví, kteří danou organizaci nezmocnili k výkonu správy svých děl;

ii)    se jedná o užití děl, ohledně nichž autoři dané organizaci na základě smlouvy nebo plné moci udělili zmocnění k výkonu správy svých děl, aniž byla na danou organizaci převedena autorská práva?

Pokud se má za to, že daná organizace má jakožto organizace poskytující smluvní licence přímý zájem a aktivní legitimaci k podání žaloby vlastním jménem: Jaký význam má popřípadě při posuzování aktivní legitimace ve světle článků 17 a 47 Listiny základních práv Evropské unie okolnost, že daná organizace jakožto organizace poskytující smluvní licence zastupuje i ty autory, kteří ji nezmocnili k výkonu správy svých práv, a že právo dané organizace podat žalobu na ochranu práv těchto autorů není upraveno zákonem?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. 2004, L 157, s. 45).

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (Úř. věst. 2014, L 84, s. 72).