Language of document : ECLI:EU:C:2019:801

Věc C673/17

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV

v.

Planet49 GmbH

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, podaná Bundesgerichtshof)

 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 1. října 2019

„Řízení o předběžné otázce – Směrnice 95/46/ES – Směrnice 2002/58/ES – Nařízení (EU) 2016/679 – Zpracování osobních údajů a ochrana soukromí v odvětví elektronických komunikací – Soubory cookies – Pojem ‚souhlas subjektu údajů‘ – Prohlášení o souhlasu prostřednictvím předem zaškrtnutého políčka“

1.        Sbližování právních předpisů – Odvětví telekomunikací – Zpracování osobních údajů a ochrana soukromí v odvětví elektronických komunikací – Směrnice 2002/58 – Soubory cookies – Souhlas subjektu údajů – Pojem – Prohlášení o souhlasu prostřednictvím předem zaškrtnutého políčka – Vyloučení

[Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, čl. 4 bod 11 a čl. 6 odst. 1 písm. a); směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46, čl. 2 písm. h), a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58, ve znění směrnice 2009/136, čl. 2 písm. f) a čl. 5 odst. 3]

(viz body 49–58, 60–63, výrok 1)

2.        Sbližování právních předpisů – Odvětví telekomunikací – Zpracování osobních údajů a ochrana soukromí v odvětví elektronických komunikací – Směrnice 2002/58 – Soubory cookies – Souhlas subjektu údajů – Pojem – Jsou uložené nebo prohlížené informace osobními údaji? – Absence vlivu

[Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, čl. 4 bod 11 a čl. 6 odst. 1 písm. a); směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46, čl. 2 písm. h), a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58, ve znění směrnice 2009/136, čl. 2 písm. f) a čl. 5 odst. 3]

(viz body 68–71, výrok 2)

3.        Sbližování právních předpisů – Odvětví telekomunikací – Zpracování osobních údajů a ochrana soukromí v odvětví elektronických komunikací – Směrnice 2002/58 – Soubory cookies – Jasné a úplné informace, jež musí poskytnout poskytovatel služeb – Pojem – Doba funkčnosti souborů cookies – Zahrnutí – Možnost přístupu třetích osob k souborům cookies – Zahrnutí

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58, ve znění směrnice 2009/136, čl. 5 odst. 3)

(viz body 74–81, výrok 3)

Shrnutí

Umístění souborů cookies vyžaduje aktivní souhlas internetových uživatelů

Rozsudkem ze dne 1.  října 2019, Planet49 (C‑673/17), Soudní dvůr, zasedající ve velkém senátu, rozhodl, že souhlas s ukládáním informací nebo přístupem k informacím prostřednictvím souborů cookies instalovaných v koncovém zařízení uživatele internetových stránek není právoplatně udělen, pokud povolení vyplývá z předem zaškrtnutého políčka, a to bez ohledu na to, zda jsou dané informace osobními údaji či nikoli. Kromě toho Soudní dvůr upřesnil, že poskytovatel služeb musí uživatele internetových stránek informovat o době funkčnosti souborů cookies, jakož i o možnosti přístupu třetích osob k těmto souborům.

Spor v původním řízení se týkal skutečnosti, že společnost Planet49 uspořádala na internetových stránkách www.dein-macbook.de reklamní loterii. Pro účast v této loterii byli internetoví uživatelé povinni zadat své jméno a adresu na webové stránce, kde se nacházela políčka k zaškrtnutí. Políčko povolující instalaci souborů cookies bylo předem zaškrtnuto. Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo), na něhož se obrátila německé federace spotřebitelských sdružení, měl pochybnosti o právoplatnosti získávání souhlasu uživatelů předem zaškrtnutým políčkem, jakož i o rozsahu informační povinnosti poskytovatele služeb.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týkala zejména výkladu pojmu „souhlas“, který je uveden ve směrnici o soukromí a elektronických komunikacích(1), ve spojení se směrnicí 95/46(2), jakož i obecným nařízením o ochraně údajů(3).

Zaprvé Soudní dvůr poznamenal, že čl. 2 písm. h) směrnice 95/46, na který odkazuje čl. 2 písm. f) směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, definuje souhlas jako „jakýkoli svobodný, výslovný a vědomý projev vůle, kterým subjekt údajů dává své svolení k tomu, aby osobní údaje, které se jej týkají, byly předmětem zpracování“. Konstatoval, že požadavek „projevu“ vůle subjektu údajů jasně poukazuje na aktivní, nikoliv na pasivní jednání. Souhlas udělený předem zaškrtnutým políčkem přitom nepředstavuje aktivní jednání ze strany uživatele internetových stránek. Kromě toho historie vzniku čl. 5 odst. 3 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, který od své změny směrnicí 2009/136 stanoví, že uživatel musí „[poskytnout] svůj souhlas“ s umístěním souborů cookies, naznačuje, že souhlas uživatele nelze nadále předpokládat a musí vycházet z aktivního jednání tohoto uživatele. Konečně aktivní souhlas je nyní stanoven v obecném nařízení o ochraně údajů(4), jehož čl. 4 bod 11 požaduje projev vůle v podobě zejména prohlášení či „jiného zjevného potvrzení“ a jehož bod 32 odůvodnění výslovně vylučuje považovat za souhlas „[m]lčení, předem zaškrtnutá políčka nebo nečinnost“.

Soudní dvůr proto rozhodl, že souhlas není právoplatně udělen, pokud ukládání informací nebo přístup k již uloženým informacím v koncovém zařízení uživatele internetových stránek prostřednictvím souborů cookies je povoleno předem zaškrtnutým políčkem, jehož zaškrtnutí musí tento uživatel k odmítnutí svého souhlasu zrušit. Dodal, že skutečnost, že takový uživatel aktivuje tlačítko pro účast na dotčené reklamní loterii, nemůže postačovat k tomu, aby bylo možné se domnívat, že uživatel právoplatně udělil svůj souhlas s umístěním souborů cookies. 

Zadruhé Soudní dvůr konstatoval, že čl. 5 odst. 3 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích má za cíl chránit uživatele před zásahem do jeho soukromé sféry, a to bez ohledu na to, zda se tento zásah vztahuje na osobní nebo jiné údaje. Z toho vyplývá, že pojem „souhlas“ nelze vykládat odlišně v závislosti na tom, zda informace uložené nebo prohlížené v koncovém zařízení uživatele internetových stránek jsou nebo nejsou osobními údaji.

Zatřetí Soudní dvůr poznamenal, že čl. 5 odst. 3 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích vyžaduje, aby uživatel poskytl svůj souhlas poté, co mu byly poskytnuty jasné a úplné informace, mimo jiné o účelu zpracování. Jasné a úplné informace musí přitom uživateli umožnit jednoduše rozpoznat důsledky souhlasu, který by mohl udělit, a zajistit, aby byl takový souhlas udělen s plnou znalostí věci. V této souvislosti Soudní dvůr dospěl k závěru, že doba funkčnosti souborů cookies, jakož i možnost přístupu třetích osob k těmto souborům jsou součástí jasných a úplných informací, které musí být uživateli internetových stránek poskytnuty ze strany poskytovatele služeb.


1–      Článek 2 písm. f) a čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. 2002, L 201, s. 37; Zvl. vyd. 13/29, s. 514), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009 (Úř. věst. 2009, L 337, s. 11).


2–      Článek 2 písm. h) směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. 1995, L 281, s. 31; Zvl. vyd.13/15, s. 355).


3–      Článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. 2016, L 119, s. 1).


4–      Článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení 2016/679.