Language of document : ECLI:EU:C:2019:801

Byla C673/17

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV

prieš

Planet49 GmbH

(Bundesgerichtshof prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

 2019 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 95/46/EB – Direktyva 2002/58/EB – Reglamentas (ES) 2016/679 – Asmens duomenų tvarkymas ir privataus gyvenimo apsauga elektroninių ryšių srityje – Slapukai – Duomenų subjekto sutikimo sąvoka – Sutikimo pareiškimas naudojant iš anksto pažymėtus langelius“

1.        Teisės aktų derinimas – Telekomunikacijų sritis – Asmens duomenų tvarkymas ir privataus gyvenimo apsauga elektroninių ryšių srityje – Direktyva 2002/58 – Slapukai – Duomenų subjekto sutikimas – Sąvoka – Sutikimo pareiškimas naudojant iš anksto pažymėtus langelius – Netaikymas

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 4 straipsnio 11 punktas ir 6 straipsnio 1 dalies a punktas; Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46 2 straipsnio h punktas ir Direktyvos 2002/58, iš dalies pakeistos Direktyva 2009/136, 2 straipsnio f punktas ir 5 straipsnio 3 dalis)

(žr. 49–58, 60–63 punktus, rezoliucinės dalies 1 punktą)

2.        Teisės aktų derinimas – Telekomunikacijų sritis – Asmens duomenų tvarkymas ir privataus gyvenimo apsauga elektroninių ryšių srityje – Direktyva 2002/58 – Slapukai – Duomenų subjekto sutikimas – Sąvoka – Saugoma arba naudojama informacija, kuri yra (arba nėra) asmens duomenys – Poveikio nebuvimas

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 4 straipsnio 11 punktas ir 6 straipsnio 1 dalies a punktas; Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46 2 straipsnio h punktas ir Direktyvos 2002/58, iš dalies pakeistos Direktyva 2009/136, 2 straipsnio f punktas ir 5 straipsnio 3 dalis)

(žr. 68–71 punktus, rezoliucinės dalies 2 punktą)

3.        Teisės aktų derinimas – Telekomunikacijų sritis – Asmens duomenų tvarkymas ir privataus gyvenimo apsauga elektroninių ryšių srityje – Direktyva 2002/58 – Slapukai – Aiški ir išsami informacija, kurią turi suteikti paslaugų teikėjas – Sąvoka – Slapukų veikimo trukmė – Įtraukimas – Galimybė (arba ne) tretiesiems asmenims turėti prieigą prie slapukų – Įtraukimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58, iš dalies pakeistos Direktyva 2009/136, 5 straipsnio 3 dalis)

(žr. 74–81 punktus, rezoliucinės dalies 3 punktą)

Santrauka

Norint įdiegti slapukus reikalaujama, kad interneto vartotojai aktyviais veiksmais duotų sutikimą

2019 m. spalio 1 d. Sprendime Planet49 (C‑673/17) Teisingumo Teismo didžioji kolegija pripažino, kad nėra duotas galiojantis sutikimas išsaugoti informaciją arba prieiti prie informacijos pasitelkiant slapukus, įdiegtus interneto svetainės naudotojo galiniame įrenginyje, kai leidimas gaunamas pagal iš anksto paslaugos teikėjo pažymėtą žymimąjį langelį, neatsižvelgiant į tai, ar ši informacija yra, ar nėra asmens duomenys. Be to, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad paslaugų teikėjas interneto svetainės naudotojui turi nurodyti slapukų veikimo trukmę ir galimybę (arba ne) tretiesiems asmenims turėti prieigą prie šių slapukų.

Ginčas pagrindinėje byloje susijęs su Planet49 organizuota loterija interneto svetainėje www.dein-macbook.de. Kad galėtų joje dalyvauti, interneto vartotojai turėjo nurodyti savo pavardę ir adresą interneto puslapyje, kuriame buvo žymimieji langeliai. Langelis, pagal kurį leidžiama įdiegti slapukus, buvo pažymėtas iš anksto. Gavęs Vokietijos vartotojų asociacijų federacijos skundą Bundesgerichtshof (Aukščiausiasis Federalinis Teismas, Vokietija) suabejojo dėl naudotojų sutikimo, gauto panaudojant iš anksto pažymėtą langelį, galiojimo ir dėl paslaugos teikėjui tenkančios pareigos suteikti informaciją apimties.

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą iš esmės buvo susijęs su Direktyvoje dėl privatumo ir elektroninių ryšių(1), siejamoje su Direktyva 95/46(2) ir Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu(3), numatytos sutikimo sąvokos aiškinimu.

Pirma, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Direktyvos 95/46 2 straipsnio h punkte, į kurį daroma nuoroda Direktyvos dėl privatumo ir elektroninių ryšių 2 straipsnio f punkte, sutikimas apibrėžiamas kaip reiškiantis „bet kurį savanoriškai ir žinomai duotą konkretų duomenų subjekto pareiškimą [valios išreiškimą], kuriuo duomenų subjektas nurodo savo sutikimą, kad būtų tvarkomi su juo susiję [jo asmens] duomenys“. Jis nurodė, kad reikalavimas dėl duomenų subjekto valios „išreiškimo“ akivaizdžiai reiškia aktyvius, o ne pasyvius veiksmus. O sutikimas, duotas pasitelkiant iš anksto pažymėtą žymimąjį langelį, neapima aktyvių interneto svetainės naudotojo veiksmų. Be to, Direktyvos dėl privatumo ir elektroninių ryšių 5 straipsnio 3 dalies, kurioje po pakeitimų, padarytų Direktyva 2009/136, numatyta, kad naudotojas turi būti davęs „sutikimą“ įdiegti slapukus, genezė rodo, kad nuo šiol naudotojo sutikimas negali būti preziumuojamas ir turi kilti iš aktyvaus jo elgesio. Galiausiai nuo šiol aktyvus sutikimas yra numatytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente(4), kurio 4 straipsnio 11 punkte reikalaujamas valios išreiškimas, be kita ko, „vienareikšmiais veiksmais“, o jo 32 konstatuojamojoje dalyje aiškiai nurodyta, kad sutikimu negali būti laikoma „tyla, iš anksto pažymėti langeliai arba neveikimas“.

Taigi Teisingumo Teismas nusprendė, kad nėra duotas galiojantis sutikimas, kai išsaugoti informaciją arba prieiti prie informacijos, saugomos interneto svetainės naudotojo galiniame įrenginyje, leidžiama pagal iš anksto pažymėtą žymimąjį langelį, kurio žymėjimą naudotojas turi pašalinti, norėdamas atsisakyti duoti sutikimą. Jis pridūrė, jog tai, kad naudotojas aktyvuoja dalyvavimo nurodytoje loterijoje mygtuką, negali pakakti, kad būtų galima manyti, jog jis davė galiojantį sutikimą įdiegti slapukus.

Antra, Teisingumo Teismas konstatavo, kad Direktyvos dėl privatumo ir elektroninių ryšių 5 straipsnio 3 dalimi naudotoją siekiama apsaugoti nuo bet kokio kišimosi į jo privatų gyvenimą, neatsižvelgiant į tai, ar šis kišimasis susijęs su asmens duomenimis, ar ne. Vadinasi, sutikimo sąvoka neturi būti aiškinama skirtingai, atsižvelgiant į tai, ar interneto svetainės naudotojo galiniame įrenginyje saugoma arba naudojama informacija yra (arba nėra) asmens duomenys.

Trečia, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pagal Direktyvos dėl privatumo ir elektroninių ryšių 5 straipsnio 3 dalį reikalaujama, kad naudotojas būtų davęs sutikimą, pateikus jam aiškią ir išsamią informaciją, visų pirma apie tvarkymo tikslus. Aiški ir išsami informacija turi leisti naudotojui lengvai nustatyti savo duodamo sutikimo pasekmes ir užtikrinti, kad šis sutikimas būtų duotas žinant visas aplinkybes. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas nusprendė, kad slapukų veikimo trukmė ir galimybė (arba ne) tretiesiems asmenims turėti prieigą prie šių slapukų, yra dalis aiškios ir detalios informacijos, kurią paslaugų teikėjas turi pateikti interneto svetainės naudotojui.


1      2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 514), iš dalies pakeistos 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB (OL L 337, 2009, p. 11), 2 straipsnio f punktas ir 5 straipsnio 3 dalis.


2      1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355) 2 straipsnio h punktas.


3      2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016, p. 1) 6 straipsnio 1 dalies a punktas.


4      Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktas.