Language of document :

Žaloba podaná dne 11. listopadu 2014 – Evropská komise v. Řecká republika

(Věc C-504/14)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: M. Patakia a C. Hermes)

Žalovaná: Řecká republika

Návrhová žádání

určit, že Řecká republika nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z

článku 6 odst. 2 a 3 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin1 a) tím, že nepřijala vhodná opatření, aby bylo vyloučeno poškozování přírodních stanovišť a stanovišť druhů a vyrušování druhů, pro něž je dotyčné území určeno, b) a tím, že povolila (aniž provedla odpovídající posouzení jejich důsledků ve smyslu čl. 6 odst. 3) zásahy, které by mohly mít na předmětnou lokalitu významný vliv, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty, způsobila poškozování nebo ničení hnízdišť prioritního druhu Caretta caretta nacházejícího se v této oblasti, čímž došlo k vyrušování tohoto druhu, a konečně způsobila poškozování nebo ničení písečných stanovišť č. 2110 a 2220, jakož i prioritního stanoviště č. 2250;

článku 12 odst. 1 písm. b) a d) uvedené směrnice tím, že nepřijala nezbytná opatření pro vytvoření systému přísné ochrany mořské želvy Caretta caretta (prioritní druh) v zálivu Kyparissia, aby se předešlo jakémukoli vyrušování tohoto druhu v období rozmnožování a jakékoli činnosti, která by mohla způsobit poškozování nebo ničení míst rozmnožování tohoto druhu.

uložit Řecké republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

1. Nesplněné povinnosti se týká: a) důsledku různých projektů a činností na oblast Natura 2000 GR2550005 „Thines Kyparissias“ (navrženou jako lokalita významná pro Společenství – LVS – od 1. dubna 1997, následně lokalita významná pro Společenství od 1. září 2006) a konkrétně na prioritní druh Caretta caretta a na některá písečná stanoviště, včetně prioritního stanoviště č. 2250* Pobřežní písečné duny s Juniperus spp a b) nepřijetí nezbytných opatření pro vytvoření systému přísné ochrany mořské želvy Caretta caretta v dotyčné oblasti, aby se vyloučilo vyrušování tohoto druhu v období rozmnožování a jakákoli činnost, která by mohla způsobit poškozování nebo ničení míst rozmnožování tohoto druhu.

2. Program LIFE-Nature LIFE98NAT/GR/5262 (Application of Management Plan for Caretta caretta in Southern Kyparissia) započal v roce 1998, po jeho schválení příslušným ministerstvem. Program LIFE byl dovršen v roce 2002 vypracováním zvláštního návrhu posouzení dopadů na životní prostředí (EPM v řeckých právních předpisech), který již odkazoval na vlastnosti předmětného druhu a na nutnost zajistit jeho účinnou ochranu.

3. V návaznosti na několik stížností nevládních organizací a návštěvu delegace Komise na místě v červenci 2011 zahájila Komise řízení pro porušení ustanovení směrnice 92/43, která jsou uvedena v návrhovém žádání žaloby.

4. Komise zaprvé Řecké republice vytýká, že v rozporu s článkem 12 směrnice nezavedla systém přísné ochrany druhů uvedených v příloze IV směrnice, který zakazuje:

úmyslné vyrušování daného druhu, zejména v období rozmnožování,

poškozování nebo ničení míst rozmnožování nebo míst odpočinku.

5. Konkrétně je Řecké republice vytýkáno, že opomněla zavést úplný a konsistentní vnitrostátní právní rámec a přijmout konkrétní, zvláštní a účinná opatření a tolerovala činnosti, které nejenže mohou poškodit nebo ničit místa rozmnožování, ale i vyrušovat dotyčný živočišný druh zejména v období inkubace, vylíhnutí a přesunu novorozených mláďat do moře.

6. Komise dále tvrdí, že Řecká republika porušila čl. 6 odst. 2 a 3 směrnice, jelikož:

a) nezajistila, aby bylo vyloučeno poškozování přírodních stanovišť a rozsáhlé vyrušování druhů ve vyhlášených oblastech. Řecká republika totiž tím, že v rozporu s povinnostmi, které pro ni vyplývají z čl. 6 odst. 2, tolerovala řadu nekontrolovaných či neregulovaných činností, nepřijala v projednávané věci vhodná opatření, aby bylo vyloučeno poškozování stanovišť a vyrušování dotyčného druhu;

b) zjištěné předmětné činnosti nebyly v rozporu s povinnostmi, které pro Řeckou republiku vyplývají z čl. 6 odst. 3 směrnice, podrobeny odpovídajícímu posouzení jejich důsledků, to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty, přičemž uvedené ustanovení vyžaduje, aby takovémuto posouzení podléhal jakýkoli plán nebo projekt, který s danou lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně na tuto lokalitu významný vliv.

____________

1     Úř. věst. L 206, s. 7.