Language of document :

Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 10. november 2016 – Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

(Sag C-504/14) 1

(Traktatbrud – miljø – naturbeskyttelse – direktiv 92/43/EØF – artikel 6, stk. 2 og 3, og artikel 12, stk. 1, litra b) og d) – vilde dyr og planter – bevaring af naturtyper – havskildpadden Caretta caretta – beskyttelse af havskildpadder i Kyparissiabugten – lokaliteten af fællesskabsbetydning »Klitområde Kyparissia« – beskyttelse af arter)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved M. Patakia og C. Hermes, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Hellenske Republik (ved E. Skandalou, som befuldmægtiget)

Konklusion

Den Hellenske Republik

har tolereret opførelsen af huse i Agiannaki (Grækenland) i 2010, anvendelsen af andre huse i Agiannaki fra 2006 uden den fornødne lovramme herfor og iværksættelsen af byggearbejder med henblik på opførelsen af 50 boliger mellem Agiannaki og Elaia (Grækenland), og idet den har givet tilladelse til opførelsen af tre ferieboliger i Vounaki (Grækenland) i 2012

har tolereret udviklingen af infrastruktur for tilkørsel til stranden i Kyparissia-området (Grækenland), dvs. åbningen af fem nye veje ned til stranden ved Agiannaki og asfalteringen af visse tilkørsler og eksisterende veje

ikke har truffet tilstrækkelige foranstaltninger med henblik på at sikre, at forbuddet mod ureguleret camping i nærheden af stranden i Kalo Nero (Grækenland) og i Elaia overholdes

ikke har vedtaget de nødvendige foranstaltninger med henblik på at begrænse driften af de barer, som befinder sig mellem Elaia og Kalo Nero på de strande, hvor havskildpadden Caretta caretta formerer sig, og ikke har sikret sig, at de gener, som disse barer forårsager, ikke forstyrrer denne art

ikke har vedtaget de nødvendige foranstaltninger med henblik på i Kyparissia-området at begrænse tilstedeværelsen af strandmøbler og forskellige installationer på de strande, hvor havskildpadden Caretta caretta formerer sig, og idet den har givet tilladelse til bygningen af en platform nær hotel Messina Mare

ikke har vedtaget de nødvendige foranstaltninger med henblik på i tilstrækkelig grad at begrænse lysforureningen på de strande i Kyparissia-området, hvor havskildpadden Caretta caretta yngler, og

ikke har vedtaget de nødvendige foranstaltninger med henblik på i tilstrækkelig grad at begrænse fiskeri langs de strande i Kyparissia-området, hvor havskildpadden Caretta caretta yngler.

har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, som ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006

Den Hellenske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 6, stk. 3, i direktiv 92/43 ved at give byggetilladelse til de huse, der i 2010 blev opført i Agiannaki, til tre ferieboliger i Vounaki i 2012 og til en platform nær hotel Messina Mare.

Den Hellenske Republik

har ikke vedtaget en fuldstændig, sammenhængende og streng lovgivningsmæssig og reguleringsmæssig ramme til beskyttelse af havskildpadden Caretta caretta i Kyparissia-området

har ikke vedtaget de foranstaltninger, som er nødvendige med henblik på at undgå forsætlig forstyrrelse af havskildpadden Caretta caretta under artens yngleperiode, og

har ikke vedtaget de foranstaltninger, der er nødvendige med henblik på at sikre overholdelsen af forbuddet mod beskadigelse eller ødelæggelse af ynglepladserne for denne art.

har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 12, stk. 1, litra b) og d), i direktiv 92/43

I øvrigt frifindes Den Hellenske Republik.

Europa-Kommissionen og Den Hellenske Republik bærer hver deres egne omkostninger.

____________

1 EUT C 7 af 12.1.2015.