Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. novembra 2016 – Európska komisia/Helénska republika

(vec C-504/14)1

(Nesplnenie povinnosti členským štátom – Životné prostredie – Ochrana prírody – Smernica 92/43/EHS – Článok 6 ods. 2 a 3 a článok 12 ods. 1 písm. b) a d) – Voľne žijúce živočíchy a voľne žijúce rastliny – Ochrana prirodzených biotopov – Morská korytnačka Caretta caretta – Ochrana morských korytnačiek v zálive Kyparisie – Územie európskeho významu „Duny Kyparisie“ – Ochrana druhov)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Patakia a C. Hermes, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Helénska republika (v zastúpení: E. Skandalou, splnomocnená zástupkyňa)

Výrok rozsudku

Helénska republika si tým, že

strpela výstavbu domov v Agiannaki (Grécko) v roku 2010, používanie iných domov v Agiannaki bez dostatočného rámca od roku 2006 a začatie stavebných prác týkajúcich sa päťdesiatich rezidencií nachádzajúcich sa medzi Agiannaki a Elaia (Grécko), ako aj tým, že povolila výstavbu troch rekreačných objektov vo Vounaki (Grécko) v roku 2012,

strpela rozvoj infraštruktúry prístupu na pláž nachádzajúcej sa na území Kyparisie (Grécko), konkrétne otvorenie piatich nových príjazdov na pláž Agiannaki, ako aj nanesenie prírodného asfaltu (bitúmenu) na niektoré príjazdy a existujúce cesty,

neprijala dostatočné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania zákazu nedovoleného táborenia v blízkosti pláže Kalo Nero (Grécko) a v Elaia,

neprijala potrebné opatrenia na obmedzenie prevádzky barov nachádzajúcich sa medzi Elaia a Kalo Nero, na plážach, kde sa pária morské korytnačky Caretta caretta, a že nedohliadla na to, aby ohrozenia spôsobené týmito barmi nerušili tieto druhy,

na území Kyparisie neprijala potrebné opatrenia na účely obmedzenia prítomnosti vybavenia a rôznych zariadení na plážach, kde sa pária morské korytnačky Caretta caretta, ako aj tým, že povolila výstavbu platformy v blízkosti hotela Messina Mare,

neprijala potrebné opatrenia na dostatočné obmedzenie svetelného smogu na plážach nachádzajúcich sa na území Kyparisie, kde sa pária morské korytnačky Caretta caretta, a

neprijala potrebné opatrenia, aby sa v dostatočnej miere obmedzil rybolov pri plážach nachádzajúcich sa na území Kyparisie, a kde sa pária morské korytnačky Caretta caretta,

nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 6 ods. 2 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006.

Helénska republika si tým, že vydala povolenia na domy postavené v roku 2010 v Agiannaki, na tri rekreačné objekty vo Vounaki postavené v roku 2012 a na výstavbu platformy v blízkosti hotela Messina Mare, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 6 ods. 3 smernice 92/43.

Helénska republika si tým, že:

neprijala ucelený, koherentný a prísny legislatívny a regulačný rámec na ochranu morskej korytnačky Caretta caretta na území Kyparisie,

v stanovenej lehote neprijala všetky potrebné konkrétne opatrenia na zabránenie úmyselnému rušeniu morskej korytnačky Caretta caretta počas obdobia párenia tohto druhu, a

neprijala potrebné opatrenia na účely rešpektovania zákazu zhoršenia alebo zničenia miest na párenie uvedeného druhu,

nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 12 ods. 1 písm. b) a d) smernice 92/43

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

Európska komisia a Helénska republika znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 7, 12.1.2015.