Language of document :

Жалба, подадена на 16 май 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-46/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Rodrigues и A. Blot, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което се отхвърля молбата за назначаване на жалбоподателя като договорно нает служител от функционална група II, подадена от ГД „Развитие и сътрудничество“, и искане за поправяне на претърпените имуществени вреди

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Комисията, в качеството ѝ на ООСД, от 4 октомври 2012 г. да не назначи жалбоподателя като договорно нает служител със спомагателни функции от функционална група II,

доколкото е необходимо, да се отмени решението на ООСД от 7 февруари 2013 г., с което се отхвърля административната жалба, подадена от жалбоподателя на 19 октомври 2012 г.,

да се обезщетят имуществените вреди на жалбоподателя,

да се присъди сума, определена ex aequo et bono временно в размер на 50 000 EUR като обезщетение за претърпените неимуществени вреди,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.