Language of document :

Sag anlagt den 16. maj 2013 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-46/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Rodrigues og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelse om afslag på ansøgningen om at ansætte sagsøgeren som kontraktansat i ansættelsesgruppe II, som blev fremsat af GD DEVCO, og påstand om erstatning af lidt økonomisk tab.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse, i dennes egenskab af ansættelsesmyndighed, af 4. oktober 2012 om ikke at ansætte sagsøgeren som kontraktansat til varetagelse af hjælpefunktioner i ansættelsesgruppe II.

Om fornødent annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 7. februar 2013 om afslag på den klage, som sagsøgeren indgav den 19. oktober 2012.

Erstatning af sagsøgerens økonomiske tab.

Tilkendelse af et beløb, der efter ret og billighed foreløbigt er fastsat til 50 000 EUR for lidt ikke-økonomisk tab.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.