Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2013 r. – ZZ przeciwko EKES

(Sprawa F-42/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o rozwiązaniu umowy ze skarżącą i żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę, jakie miałaby ponieść skarżąca.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 16 października 2012 r., przyjętej przez sekretarza generalnego EKES jako organ upoważniony do zawierania umów, o rozwiązaniu umowy ze skarżącą;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów z dnia 31 stycznia 2013 r. potwierdzającej rozwiązanie umowy ze skarżącą i decyzji organu upoważnionego do zawierania umów z dnia 24 kwietnia 2013 r. oddalającej w sposób wyraźny zażalenie skarżącej;

naprawienie szkody poniesionej przez skarżącą;

zasądzenie na rzecz skarżącej kwoty ustalonej ex aequo et bono i tymczasowo na 15 000 EUR z tytułu doznanej krzywdy;

obciążenie EKES kosztami postępowania.