Language of document :

8. mail 2013 esitatud hagi – ZZ jt versus EIP

(kohtuasi F-43/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: ZZ jt (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsused, mis sisaldusid 2013. aasta veebruari palgatõendil ja millega määrati kindlaks töötasude iga–aastase kohandamise piir 1,8% aastaks 2013, ja tühistada hilisemad palgatõendid. Teiseks järgnev nõue mõista sellelt institutsioonilt välja hüvitis väidetavalt tekitatud varalise ja mittevaralise kahju eest.

Hageja nõuded

tühistada otsus, mis sisaldus hagejate 2013. aasta veebruari palgatõendil ja millega määrati kindlaks töötasude iga–aastase kohandamise piir 1,8% aastaks 2013, ja sellest tulenevalt tühistada sarnased otsused, mis sisalduvad hilisemates palgatõendites, ja vajadusel tühistada kaks teatist, mis kostja saatis hagejatele 5. veebruaril 2013 ja 15. veebruaril 2013;

mõista iga hageja kasuks välja varalise kahju hüvitisena (i) palgajääk, mis vastab iga–aastasele kohandamisele 2013. aasta eest, ehk 1,8% võrra suurendamine 1. jaanuarist 31. detsembrini 2013; (ii) palgajääk, mis vastab 1,8% võrra iga–aastasele kohandamisele 2013. aasta eest palgasummadele, mida hakatakse maksma alates jaanuarist 2014; (iii) viivised palgajäägilt, kuni võlgnetavate summade täieliku tasumiseni, kohaldatav intressimäär arvutatakse välja Euroopa Keskpanga poolt peamiste refinantseerimistoimingute jaoks kehtestatud määra alusel, mis kehtis kõnealusel perioodil, ning millele on lisatud kolm punkti, ja (iv) kahjuhüvitis ostujõu vähenemise eest; tervikuna hinnatakse varalise kahju esialgseks suuruseks iga hageja kohta 30 000 eurot;

mõista kostjalt iga hageja kasuks mittevaralise kahju hüvitisena välja 1000 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa Investeerimispangalt.