Language of document :

Beroep ingesteld op 8 mei 2013 – ZZ / Commissie

(Zaak F-44/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: C. Mourato, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten van de Commissie betreffende de verkrijging van een vergoeding voor de materiële schade die verzoekster zou hebben geleden als gevolg van de onregelmatige berekening van de toelage wegens bijzondere levensomstandigheden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 25 januari 2013, dat door verzoekster is ontvangen op 28 januari 2013, houdende gedeeltelijke nietigverklaring van het besluit van het PMO.1 van 30 maart 2012, voor zover daarbij haar verzoek om verkrijging van een vergoeding voor de materiële schade die zij heeft geleden als gevolg van de onregelmatige berekening van de toelage wegens bijzondere levensomstandigheden waarop zij sinds 22 september 2002 recht heeft, wordt beperkt tot 1 maart 2007, en voor de berekening van die toelage rekening wordt gehouden met het wezenpensioen van verzoeksters dochter tussen 1 maart 2007 en 31 augustus 2008;

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 4 februari 2013, dat door verzoekster is ontvangen op 5 februari 2013, en van verzoeksters salarisafrekening over februari 2013, voor zover deze betrekking heeft op de regularisatiecode RRV betreffende een vergoeding voor de voormelde op 1 maart 2007 vastgestelde schade, met behoud van alle gevolgen van die salarisafrekening en tot de vaststelling van een nieuwe salarisafrekening waarbij een juiste toepassing zal worden gegeven aan artikel 10 van bijlage 10 bij het Statuut, en wel van 22 september 2002 tot en met 31 december 2011;

veroordeling van de Commissie tot betaling van een voorlopig aanvullend bedrag van 11 000 EUR voor de schade op het gebied van de toelage wegens bijzondere levensomstandigheden die verzoekster tussen 22 september 2002 en 31 augustus 2008 heeft geleden alsmede tot betaling van rente berekend over de volledige schade die in dit kader tussen 22 september 2002 en 31 december 2011 is geleden, met ingang van de respectieve vervaldatum van die vergoedingen en tot de dag van daadwerkelijke betaling ervan en berekend op basis van de rentevoet die de ECB gedurende de betrokken periode voor de basisherfinancieringtransacties heeft vastgesteld, vermeerderd met twee punten;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.