Language of document :

Žaloba podaná 8. mája 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-44/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: C. Mourato, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí Komisie o získaní náhrady majetkovej škody, ktorá bola žalobkyni spôsobená nesprávnym výpočtom príspevku na životné podmienky

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie z 25. januára 2013 doručené žalobkyni 28. januára 2013 o čiastočnom zrušení rozhodnutia PMO.1 z 30. marca 2012 v rozsahu, v akom obmedzuje k 1. marcu 2007 žiadosť žalobkyne na náhradu majetkovej ujmy, ktorá jej bola spôsobená nesprávnym výpočtom príspevku na životné podmienky, na ktorý mala nárok od 22. septembra 2002 a v akom zohľadňuje sirotský dôchodok dcéry žalobkyne v období od 1. marca 2007 do 31. augusta 2008 na účely výpočtu uvedeného príspevku,

zrušiť rozhodnutie Komisie zo 4. februára 2013, doručené žalobkyni 5. februára 2013, ako aj jej výplatnú listinu za mesiac február 2013 v rozsahu, v akom ide o kód opravy RRV týkajúci sa náhrady škody, prijatý 1. marca 2007, avšak zachovať účinky tejto listiny až do prijatia novej listiny za správneho uplatnenia článku 10 prílohy X služobného poriadku, od 22. septembra 2002 do 31. decembra 2011,

zaviazať Komisiu na zaplatenie predbežnej dodatočnej sumy vo výške 11 000,00 eura ako náhrady škody v súvislosti s príspevkom na životné podmienky, ktorú žalobkyňa utrpela v období od 22. septembra 2002 do 31. augusta 2008, ako aj na zaplatenie úrokov vypočítané z celkovej škody utrpenej v období od 22. septembra 2002 do 31. decembra 2011, a to od dátumu splatnosti jednotlivých príspevkov až do dňa ich skutočného zaplatenia, ktoré budú vypočítané na základe sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie platnej počas dotknutého obdobia, zvýšenej o dva percentuálne body,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.