Language of document :

Talan väckt den 8 maj 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-44/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten C. Mourato)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut avseende ersättning för ekonomisk skada som sökanden lidit på grund av en felaktig beräkning av tillägg för levnadsvillkor.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 25 januari 2013, vilket sökanden erhöll den 28 januari 2013, om delvis ogiltigförklaring av det beslut som PMO.1 fattade den 30 mars 2012, till den del beslutet begränsar sökandens begäran om ersättning för den ekonomiska skada som vederbörande lidit på grund av en felaktig beräkning av tillägget för levnadsvillkor, vilket sökanden har haft rätt till sedan den 22 september 2002, till den 1 mars 2007, samt till den del det i beslutet tas hänsyn till barnpension för sökandens dotter mellan den 1 mars 2007 och den 31 augusti 2008 vid beräkningen av nämnda ersättning,

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 4 februari 2013, vilket sökanden erhöll den 5 februari 2013, samt sökandens lönebesked för februari månad 2013 när det gäller rättelsekoden RRV avseende en ersättning för ovannämnda skada som fastställdes den 1 mars 2007, dock med bibehållande av lönebeskedets verkningar intill dess att ett nytt lönebesked har upprättats efter en korrekt tillämpning av artikel 10 i bilaga 10 till tjänsteföreskrifterna från den 31 december 2001 till den 22 september 2002,

förplikta kommissionen att utge ett kompletterande provisoriskt belopp på 11 000 euro för tillägg för levnadsvillkor som sökanden gått miste om mellan den 22 september 2002 och den 31 december 2011, samt att betala ränta vilken ska beräknas på hela den skada som sökanden lidit mellan den 22 september 2002 och den 31 december 2011,beräknat utifrån respektive förfallodatum för nämnda tillägg intill den dag då de faktiskt betalas och beräknade på grundval av de av ECB fastställda räntesatserna för de huvudsakliga refinansieringstransaktioner som ägt rum under den aktuella perioden, ökat med två punkter, samt

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.