Language of document :

Sag anlagt den 15. maj 2013 – ZZ m.fl. mod EIB

(Sag F-45/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ m.fl. (ved L. Levi)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelserne i sagsøgernes lønsedler om at anvende Den Europæiske Investeringsbanks generelle afgørelse om fastsættelse af en lønstigning begrænset til 2,3% for samtlige ansatte, og om at anvende afgørelsen om at benytte en meritskala, der medfører et løntab på 1-3%, og en deraf følgende påstand om, at institutionen tilpligtes at betale lønforskellen samt at betale erstatning.

Sagsøgernes påstande

Annullation af afgørelserne om på sagsøgerne at anvende bestyrelsen for EIB’s afgørelse af 18. december 2012, hvorved der fastsattes en lønstigning begrænset til 2,3%, og om at anvende direktionen for EIB’s afgørelse af 29. januar 2013 om at benytte en meritskala, der ifølge sagsøgerne medfører et løntab på 1-3%, hvilke afgørelser er indeholdt i lønsedlerne for april 2013, samt annullation i samme udstrækning af de afgørelser, der var indeholdt i deres tidligere lønsedler, og om fornødent annullation af den informationsskrivelse, som sagsøgte fremsendte til sagsøgerne den 5. februar 2013.

Sagsøgte tilpligtes at betale den lønforskel, der følger af anvendelsen af ovennævnte afgørelser truffet af henholdsvis EIB’s bestyrelse den 18. december 2012 og EIB’s direktion den 29. januar 2013 i forhold til anvendelsen af en meritskala »4-3-2-1-0« og af en »ung« skala »5-4-3-1-0«, eller, subsidiært, for de sagsøgere, der har modtaget karakteren A, i forhold til anvendelsen af en meritskala 3-2-1-0-0, og, for de sagsøgere, der er omfattet af den »unge« skala, i forhold til en ung skala »4-3-2-0-0«. Denne lønforskel tillægges morarenter med virkning fra den 12. april 2013, derefter den 12. i hver måned, indtil fuld betaling sker, idet disse renter fastsættes til ECB’s rentesats forhøjet med 3 point.

Sagsøgte tilpligtes at betale erstatning for det tab, som sagsøgerne har lidt som følge af tabet af købekraft, idet dette tab foreløbigt og efter ret og billighed er opgjort til 1,5% af hver sagsøgers månedsløn.

EIB tilpligtes at betale sagens omkostninger.