Language of document :

Beroep ingesteld op 15 mei 2013 – ZZ e.a. / EIB

(Zaak F-45/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: ZZ e.a. (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de in de salarisafrekeningen vervatte besluiten om toepassing te geven aan het algemene besluit van de Europese Investeringsbank waarbij voor het gehele personeel een salarisverhoging wordt vastgesteld die beperkt is tot 2,3 % en aan het besluit waarbij een schema van verdienste wordt gedefinieerd dat tot een salarisverlies van 1 tot 3 % leidt, en daaruit volgend verzoek om de instelling te veroordelen tot betaling van het salarisverschil en van een schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van de besluiten om met betrekking tot verzoekers toepassing te geven aan het besluit van de raad van bestuur van de EIB van 18 december 2012 om een salarisverhoging vast te stellen die beperkt is tot 2,3 % en aan het besluit van het directiecomité van de EIB van 29 januari 2013 om een schema van verdienste te definiëren dat leidt tot een salarisverlies van 1 tot 3 %, welke besluiten zouden zijn vervat in de salarisafrekeningen van april 2013, alsmede nietigverklaring, in dezelfde mate, van alle in de latere salarisafrekeningen vervatte besluiten en, voor zover nodig, nietigverklaring van de informatieve nota die de verwerende partij verzoekers op 5 februari 2013 heeft gezonden;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van het verschil in bezoldiging volgende uit voormelde besluiten van de raad van bestuur van de EIB van 18 december 2012 en van het directiecomité van de EIB van 29 januari 2013 ten opzichte van de toepassing van het schema van verdienste „4-3-2-1-0” en van het schema „jeune” „5-4-3-1-0”, of, subsidiair, voor verzoekers die een A hebben gekregen, ten opzichte van de toepassing van het schema van verdienste 3-2-1-0-0 en, voor verzoekers die onder het schema „jeune” vallen, ten opzichte van een schema „jeune” „4-3-2-0-0”; dit verschil in bezoldiging moet worden vermeerderd met vertragingsrente vanaf 12 april 2013 en, vervolgens, vanaf de 12e van elke maand, tot aan de volledige vereffening, waarbij de rente moet worden vastgesteld op het niveau van de rentevoet van de ECB, vermeerderd met 3 punten;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding voor de schade als gevolg van het verlies aan koopkracht, welke schade voorlopig en ex aequo et bono moet worden begroot op 1,5 % van het maandsalaris van elke verzoeker;

verwijzing van de EIB in de kosten van de procedure.