Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 maja 2013 r. – ZZ i in. przeciwko EBI

(Sprawa F-45/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciel: L. Levi)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności zawartych w rozliczeniach wynagrodzenia decyzji o zastosowaniu ogólnej decyzji Europejskiego Banku Inwestycyjnego w sprawie ustalenia awansu płacowego z ograniczeniem do 2,3% dla całego personelu oraz decyzji określającej siatkę osiągnięć wiążącą się z utratą od 1 do 3% wynagrodzenia oraz zasądzenie od tej instytucji wypłaty różnicy w wynagrodzeniu z odsetkami za zwłokę oraz odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji o zastosowaniu w stosunku do skarżących decyzji Rady Dyrektorów EBI z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia awansu płacowego z ograniczeniem do 2,3% oraz decyzji Komitetu Zarządzającego EBI z dnia 29 stycznia 2013 r. określającej siatkę osiągnięć powodującą utratę od 1 do 3% wynagrodzenia, które to decyzje zdaniem skarżących znajdują się w rozliczeniach wynagrodzenia z kwietnia 2013 r., oraz stwierdzenie nieważności w tym samym zakresie wszystkich decyzji zawartych w kolejnych rozliczeniach tego wynagrodzenia oraz w razie potrzeby stwierdzenie nieważności noty informacyjnej, którą strona pozwana przesłała skarżącym w dniu 5 lutego 2013 r.;

zasądzenie od pozwanej zapłaty kwoty wynikającej z różnicy w wynagrodzeniu wypłacanym na podstawie wskazanych powyżej decyzji Rady Dyrektorów EBI z dnia 18 grudnia 2012 r. i Komitetu Zarządzającego EBI z dnia 29 stycznia 2013 r. w stosunku do stosowania siatki osiągnięć „4-3-2-1-0” i siatki „żółtej” „5-4-3-1-0” lub, pomocniczo, dla skarżących, którzy uzyskali ocenę A, w stosunku do stosowania siatki osiągnięć „3-2-1-0-0 i, dla skarżących, do których stosuje się siatkę „żółtą”, w stosunku do siatki żółtej „4-3-2-0-1”; tę różnicę w wynagrodzeniu należy podwyższyć o odsetki za zwłokę począwszy od dnia 12 kwietnia 2013 r. i, następnie, od 12 każdego miesiąca a do chwili całkowitej zapłaty. Wysokość odsetek podlega ustaleniu zgodnie ze stopą EBC podwyższoną o 3 pkt;

zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania za szkodę poniesioną w związku z utratą siły nabywczej, której wysokość szacuje się ex aequo et bono i tymczasowo na 1,5% miesięcznego wynagrodzenia każdego ze skarżących;

obciążenie EBI kosztami postępowania.