Language of document :

 C_2014071FI.01003602.xml

8.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/36


Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 12.12.2013 —  JJ (*1) v. neuvosto

(Asia F-47/13) (1)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2012 ylennyskierros - Päätös olla ylentämättä kantajaa - Virkamiehen siirto toiseen toimielimeen sitä ylennyskierrosta edeltävällä ylennyskierroksella, jonka aikana mahdollinen ylennyspäätös olisi tullut voimaan - Toimielin, jolla on toimivalta päättää siirretyn virkamiehen ylentämisestä)

(2014/C 71/72)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: JJ (*1) (edustaja: asianajaja M. Velardo)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja A. Bisch)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen päätöksen kumoamiseksi, jolla kantaja oli jätetty merkitsemättä niistä AD -virkaryhmään kuuluvista virkamiehistä tehtyyn luetteloon, joita esitettiin ylennettäväksi vuonna 2012

Määräysosa

1)

Kanne hylätään selvästi täysin perusteettomana.

2)

 JJ (*1) vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.


(*1)  Henkilötietojen ja/tai tietosuojan suojaamisen puitteissa poistettu tai korvattu tieto.

(1)  EUVL C 207, 20.7.2013, s. 63.