Language of document :

 C_2014071LV.01003602.xml

8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/36


Civildienesta tiesas (otrās palātas) priekšsēdētāja 2013. gada 12. decembra rīkojums —  JJ (*1) /Padome

(Lieta F-47/13) (1)

(Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2012. gada paaugstināšana amatā - Lēmums nepaaugstināt amatā prasītāju - Starpiestāžu pārcelšana amatā paaugstināšanas laikā, kas ir pirms tās, kuras laikā eventuālais lēmums par paaugstināšanu amatā būtu varējis stāties spēkā - Iestāde, kurai ir kompetence lemt par pārceltā ierēdņa paaugstināšanu amatā)

(2014/C 71/72)

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs:  JJ (*1) (pārstāvis — M. Velardo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — M. Bauer un A. Bisch)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu neiekļaut prasītāju to AD funkciju grupas ierēdņu sarakstā, kurus ieteikts paaugstināt amatā 2012. gadā

Rezolutīvā daļa:

1)

noraidīt prasību kā acīmredzami juridiski nepamatotu;

2)

 JJ (*1) sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus.


(*1)  Informācija dzēsta vai aizstāta, ņemot vērā personas datu aizsardzību un/vai konfidencialitāti.

(1)  OV C 207, 20.7.2013., 63. lpp.