Language of document : ECLI:EU:F:2014:104

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 21. mája 2014

Vec F‑46/13

Victor Navarro

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Zmluvný zamestnanec – Prijímanie – Výzva na prejavenie záujmu EPSO/CAST/02/2010 – Podmienky prijímania – Minimálna kvalifikácia vyžadovaná pre prijatie – Zodpovedajúca odborná prax – Zamietnutie žiadosti o prijatie do zamestnania – Rozsudok pre zmeškanie“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou V. Navarro navrhuje zrušenie rozhodnutia Európskej komisie zo 4. októbra 2012, ktorým bola zamietnutá jeho žiadosť o prijatie do zamestnania ako zmluvný zamestnanec funkčnej skupiny II, ako aj náhradu jeho ujmy

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

Abstrakt

Žaloby úradníkov – Posúdenie zákonnosti napadnutého aktu podľa skutkových a právnych okolností existujúcich v čase jeho prijatia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91)

Zákonnosť aktu sa posudzuje podľa skutkových a právnych okolností existujúcich v čase jeho prijatia.

(pozri bod 29)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 11. júla 2007, Centeno Mediavilla a i./Komisia, T‑58/05, bod 151

Súd pre verejnú službu: 29. septembra 2011, Mische / Komisia, F‑70/05, bod 70