Language of document :

Žaloba podaná 22. októbra 2013 – ZZ a iní/Dvor audítorov

(vec F-105/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a i. (v zastúpení: A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaný: Dvor audítorov

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia Dvora audítorov z 13. decembra 2012 nepodať na Súdny dvor návrh na preskúmanie, či pani S., ktorá bola v tom čase členkou Dvora audítorov, prestala spĺňať vyžadované podmienky alebo si prestala plniť povinnosti vyplývajúce z jej postavenia, nerozhodnúť o sťažnostiach žalobcov, neprijať nijaké opatrenie, ktorým sa verejne uznáva, že žalobcovia boli obťažovaní a trpeli tým, a prijať opatrenia na nápravu ich poškodenej dobrej povesti, vierohodnosti a dôstojnosti a nahradiť spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie Dvora audítorov z 13. decembra 2012 ako menovacieho orgánu nerozhodnúť o sťažnostiach žalobcov, neprijať nijaké opatrenie, ktorým sa verejne uznáva, že žalobcovia boli obťažovaní a trpeli tým, a prijať opatrenia na nápravu ich poškodenej dobrej povesti, vierohodnosti a dôstojnosti a nahradiť spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu,

zaviazať Dvor audítorov na náhradu trov konania.