Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 25 października 2013 r. – ZZ przeciwko FRA

(Sprawa F-106/13)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora FRA w sprawie nałożenia na skarżącego dyscyplinarnej kary nagany.

Żądania strony skarżącej

Skarżący wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora FRA z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia nagany i w razie potrzeby decyzji z dnia 22 lutego 2013 potwierdzającej naganę na piśmie;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora FRA z dnia 17 lipca 2013 r., otrzymanej w dniu 18 lipca 2013 r. oddalającej zażalenie;

zasądzenie na rzecz skarżącego odpowiedniego zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną z racji rażącej niezgodności z prawem i nieprawidłowości dochodzenia administracyjnego i decyzji w sprawie udzielenia nagany. Krzywda ta szacowana jest ex aequo et bono na 15000 EUR;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.