Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 15. oktober 2014 – de Brito Sequeira Carvalho mod Kommissionen

(Sag F-107/13) 1

(Personalesag – tjenestemænd – pensioneret tjenestemand – disciplinær forfølgning – disciplinær sanktion – fradrag i pensionen – disciplinærrådets afhøring af anklagerens vidne– ingen afhøring af den pågældende tjenestemand – manglende overholdelse af retten til at blive hørt)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: José Antonio de Brito Sequeira Carvalho (Lissabon, Portugal) (ved advokaterne É. Boigelot og R. Murru)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og C. Ehrbar, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at pålægge sagsøgeren en disciplinær sanktion i henhold til artikel 9, stk. 2, i bilag IX til vedtægten og påstande om erstatning af det ikke-økonomiske tab, der angiveligt er lidt, og om tilbagebetaling af de allerede fradragne beløb.

Konklusion

Europa-Kommissionens afgørelse af 14. marts 2013 om, som en disciplinær sanktion, i to år at iværksætte et fradrag i José Antonio de Brito Sequeira Carvalhos pension på en tredjedel af det månedlige nettobeløb, annulleres.

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler José Antonio de Brito Sequeira Carvalhos omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 24 af 25.1.2014, s. 41.