Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 15 października 2014 r. – de Brito Sequeira Carvalho przeciwko Komisji

(Sprawa F-107/13)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytowany urzędnik – Postępowanie dyscyplinarne – Kara dyscyplinarna – Wstrzymanie wypłaty części emerytury – Przesłuchanie obciążającego świadka przez komisję dyscyplinarną – Niewysłuchanie zainteresowanego urzędnika – Nieprzestrzeganie prawa do bycia wysłuchanym)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: José Antonio de Brito Sequeira Carvalho (Lizbona, Portugalia) (przedstawiciele: adwokaci É. Boigelot i R. Murru)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Ehrbar, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji w sprawie nałożenia na skarżącego kary dyscyplinarnej z art. 9 ust. 2 załącznika IX do regulaminu pracowniczego oraz wniosek o zadośćuczynienie z tytułu poniesionej jego zdaniem krzywdy, a także wniosek o zwrot potrąconych dotychczas kwot.Sentencja wyrokuStwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie nałożenia na J.A. de Brita Sequeirę Carvalha kary wstrzymania wypłaty jednej trzeciej miesięcznej emerytury netto przez okres dwóch lat.W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez J.A. de Brita Sequeirę Carvalha.