Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2015. október 8-i ítélete – DD kontra FRA

(F-106/13. és F-25/14. sz. egyesített ügyek)1

(Közszolgálat – Az FRA személyi állománya – Ideiglenes alkalmazott – Előmeneteli jelentés – Belső fellebbezés – Hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos vádak – A 2000/43 irányelv értelmében vett megtorlás vádja – Közigazgatási vizsgálat – Fegyelmi eljárás – Fegyelmi szankció – Megrovás – A személyzeti szabályzat IX. mellékletének 2., 3. és 11. cikke – A határozatlan időre szóló szerződés megszüntetése – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 47. cikke c) pontjának i. alpontja – A meghallgatáshoz való jog – Az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikk (2) bekezdésének a) pontja)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: DD (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (képviselők: M. Kjaerum meghatalmazott, P. Jenkinson ügyvéd)

Az ügy tárgya

F-106/13. sz. ügy: Az FRA igazgatójának a felperessel szemben a megrovás fegyelemi intézkedés alkalmazásáról szóló határozatának megsemmisítése iránti kérelem.F-25/14. sz. ügy: A felperes szerződését megszüntető, valamint a panaszát és az általa elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelmet elutasító határozatok megsemmisítése iránti kérelem.Az ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az FRA igazgatójának megrovást alkalmazó 2013. február 20-i határozatát.A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az FRA igazgatójának 2013. június 13-i, a felperes határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződését megszüntető határozatát.A Közszolgálati Törvényszék az F-106/13. és F-25/14. sz. egyesített ügyekben benyújtott fellebbezéseket ezt meghaladó részükben elutasítja.Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége maga viseli saját költségeit és köteles viselni a DD részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 45., 2014.2.15., 46. o. és HL C 184., 2014.6.16., 43. o.