Language of document :

5. märtsil 2018 esitatud hagi – Braesch jt versus komisjon

(kohtuasi T-161/18)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Anthony Braesch (Luxembourg, Luksemburg), Trinity Investments DAC (Dublin, Iirimaa), Bybrook Capital Master Fund LP (Suur-Kaiman, Kaimanisaared), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Suur-Kaiman), Bybrook Capital Badminton Fund LP (Suur-Kaiman) (esindajad: advokaadid M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella ja L. Prosperetti)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada komisjoni 4. juuli 2017. aasta otsus C(2017) 4690 final1 asjas SA.47677 (2017/N);

teise võimalusena tühistada nimetatud otsus osas, milles see puudutab FRESH2 instrumente;

mõista kõik käesoleva menetlusega seotud hagejate kohtukulud ja muud kulud välja komisjonilt;

võtta mistahes muid kohtu hinnangul kohaseid meetmeid, kaasa arvatud menetlust korraldavaid meetmeid Üldkohtu kodukorra artikli 89 lõike 3 alusel ja/või nõudeid andmete esitamiseks kodukorra artikli 91 esimese lõigu punkti b alusel.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad viis väidet.

Esimene väide, et komisjon kiitis õigusvastaselt heaks kohustuste jagamise meetmed ennetava rekapitaliseerimise raames, rikkudes määruse (EL) nr 806/20143 artikleid 18 ja 21 (põhjenduste puudumine).

Teine väide, et komisjon nõudis õigusvastaselt FRESH lepingute lõpetamist (ilmselge õigusnormi rikkumine ja faktide väär hindamine, eirates 2013. aasta pangandusteatist4 ; õiguspärase ootuse kaitse ja võrdse kohtlemise põhimõtete rikkumine; põhjenduste puudumine).

Kolmas väide, et vaidlustatud otsus kohtleb FRESH instrumente omavaid isikuid diskrimineerivalt (Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artiklitega 20 ja 21 ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (edaspidi „EIÕK“) artikli 14 ja protokolliga 12 kaitstud õiguse võrdsele kohtlemisele rikkumine; ilmselge hindamisviga; põhjenduste puudumine).

Neljas väide, et vaidlustatud otsus rikub FRESH instrumente omavate isikute omandiõigust (harta artikliga 17 ja EIÕK protokolli 1 artikliga 1 kaitstud omandiõiguse rikkumine; põhjenduste puudumine).

Viies väide, et komisjon jättis ametliku uurimismenetluse algatamata sõltumata asjaolust, et meetmete kooskõla suhtes EL õigusega esinesid tõsised kahtlused (ELTL artikli 108 lõigete 2 ja 3 rikkumine; nõukogu määruse 2015/15895 artikli 4 lõigete 3 ja 4 rikkumine; põhjenduste puudumine).

____________

1 ELT 2018, C 40, lk 7.

2 Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid (ujuva intressimääraga, kapitaliga seotud hübriidvõlainstrument, teatud liiki võlakiri).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT 2014, L 225, lk 1).

4 Komisjoni teatis riigiabieeskirjade kohaldamise kohta alates 1. augustist 2013 finantskriisi kontekstis pankade kasuks võetavate toetusmeetmete suhtes ( „Pangandusteatis“ ) (ELT 2013, C 216, lk 1).

5 Nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT 2015, L 248, lk 9).