Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Hiszpania) w dniu 6 kwietnia 2021 r. – Zulima / Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C.S.A.U.

(Sprawa C-215/21)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria.

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Zulima.

Strona pozwana: Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C.S.A.U.

Pytania prejudycjalne

W przypadku opartych na dyrektywie 93/13/WE1 roszczeń konsumentów dotyczących nieuczciwych warunków umownych w przypadku zaspokojenia roszczeń poza procesem art. 22 Ley de Enjuiciamiento Civil (kodeksu postępowania cywilnego) stanowi, że konsumenci muszą ponieść koszty postępowania, bez uwzględnienia wcześniejszych działań przedsiębiorcy, który nie wykonał wcześniejszych wezwań. Czy taki hiszpański przepis proceduralny stanowi znaczącą przeszkodę, która może zniechęcić konsumentów do wykonywania prawa do skutecznej kontroli sądowej potencjalnie nieuczciwego charakteru warunku umownego sprzecznego z zasadą skuteczności oraz z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13?

____________

1 9    Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. 93, L 95, s. 29).