Language of document :

2021 m. balandžio 2 d. Ryanair DAC pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo (dešimtoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-259/20, Ryanair / Komisija

(Byla C-210/21 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Ryanair DAC, atstovaujama advokatų E. Vahida, F. C. Laprévote, S. Rating, I.-G. Metaxas-Maranghidis ir V. Blanc

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Prancūzijos Respublika

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą;

pripažinti 2020 m. gegužės 31 d. Komisijos sprendimą C(2020) 2097 final dėl valstybės pagalbos SA.56765 (2020/N) – Prancūzija – Covid-19 – Aviacijos mokesčių mokėjimo moratoriumas viešojo oro transporto bendrovėms negaliojančiu pagal SESV 263 ir 264 straipsnius; ir

priteisti iš Komisijos jos pačios ir Ryanair patirtas bylinėjimosi išlaidas ir įpareigoti įstojusias į bylą šalis pirmoje instancijoje ir apeliacinėje instancijoje (jei tokių esama) padengti savo bylinėjimosi išlaidas;

nepatenkinus šių reikalavimų:

panaikinti skundžiamą sprendimą;

grąžinti bylą iš naujo nagrinėti Bendrajam Teismui; ir

atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų per procesą pirmojoje ir apeliacinėje instancijose, nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą apeliantė remiasi penkiais pagrindais.

Pirma, Bendrasis Teismas pažeidė Europos Sąjungos teisę, nes atmetė apeliantės argumentą, kad nediskriminavimo principas buvo nepateisinamai pažeistas.

Antra, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą ir iškraipė faktines aplinkybes dėl apeliantės argumentų, susijusių su laisvu paslaugų judėjimu.

Trečia, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nustatydamas pagalbos proporcingumą palyginti su žalos dydžiu pagal SESV 107 straipsnio 2 dalies b punktą.

Ketvirta, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą ir iškraipė faktines aplinkybes dėl Komisijos motyvavimo trūkumo.

Penkta, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą ir iškraipė faktines aplinkybes dėl to, kad Komisija nepradėjo oficialios tyrimo procedūros.

____________