Language of document :

2020 m. lapkričio 12 d. Fővárosi Törvényszék (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Polskie Linie Lotnicze „LOT“ SA / Budapest Főváros Kormányhivatala

(Byla C-597/20)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Törvényszék

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Polskie Linie Lotnicze „LOT“ SA

Kita administracinio proceso šalis: Budapest Főváros Kormányhivatala

Prejudicinis klausimas

Ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/20041 16 straipsnio 1 ir 2 dalis reikia aiškinti taip, kad pagal jas už šio reglamento įgyvendinimą atsakinga nacionalinė įstaiga, kuriai keleivis pateikia individualų skundą, negali atitinkamo oro vežėjo įpareigoti sumokėti pagal šį reglamentą keleiviui priklausančią kompensaciją?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).