Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 11. novembril 2020 – Reprensus GmbH versus S-V Pavlovi Trejd EOOD

(kohtuasi C-591/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja kassatsioonkaebuse esitaja: Reprensus GmbH

Kostja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: S-V Pavlovi Trejd EOOD

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades1 artikli 7 punkti 1 alapunkti a ja punkti 2 tuleb tõlgendada nii, et kahjuhüvitise saamiseks esitatud hagi korral võib kohtualluvus tuleneda lepinguvälist kahju reguleerivatest sätetest, kui hageja on müügilepingu sõlminud ja ostuhinna tasunud pettuse mõjul?

____________

1 ELT 2012, L 351, lk 1.