Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgerichts Korneuburg (Itävalta) on esittänyt 10.11.2020 – JR v. Austrian Airlines AG

(asia C-589/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesgericht Korneuburg

Pääasian asianosaiset

Valittaja: JR

Vastapuoli: Austrian Airlines AG

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä Montrealissa 28.5.1999 tehdyn yleissopimuksen, jonka Euroopan yhteisö allekirjoitti 9.12.1999 ja joka hyväksyttiin Euroopan yhteisön puolesta 5.4.2001 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2001/539/EY,1 17 artiklan 1 kappaletta tulkittava siten, että kyseisessä määräyksessä tarkoitettu käsite ”onnettomuus” kattaa tilanteen, jossa matkustaja lentokoneesta poistumisen yhteydessä – ilman todennettavissa olevaa syytä – kaatuu siirrettävien portaiden viimeisellä kolmanneksella ja loukkaa itsensä, jolloin loukkaantuminen ei aiheutunut matkustajapalveluun käytetystä esineestä unionin tuomioistuimen 19.12.2019 antamassa tuomiossa Niki Luftfahrt, C-532/18,2 tarkoitetulla tavalla, ja portaiden kunto ei ollut puutteellinen eivätkä ne etenkään olleet liukkaat?

Onko Montrealin yleissopimuksen 20 artiklaa tulkittava siten, että ilmakuljetusyrityksen mahdollinen vastuu raukeaa kokonaan, jos kyseessä on ensimmäisessä kysymyksessä kuvatun kaltainen tilanne ja matkustaja ei kaatuessaan pitänyt kiinni portaiden kaiteesta?

____________

1 Yleissopimuksen tekemisestä tiettyjen kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä (Montrealin yleissopimus) Euroopan yhteisön puolesta 5.4.2001 tehty neuvoston päätös 2001/539/EY (EYVL 2001, L 194, s. 38).

2 ECLI:EU:C:2019:1127.