Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 9. november 2020, Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A mod HK/Danmark og HK/Privat

(Sag C-587/20)

Processprog: dansk

Den forelæggende ret

Østre Landsret

Parter

Sagsøger: Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A

Sagsøgte: HK/Danmark og HK/Privat

Biintervenient: Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) til støtte for sagsøgte

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 3, stk. 1, litra a, i beskæftigelsesdirektivet1 fortolkes således, at en politisk valgt sektorformand i en fagforening under de ovenfor beskrevne faktiske omstændigheder er omfattet af direktivets anvendelsesområde?

____________

1 Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (EFT 2000, L 303, s. 16).