Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 11. novembrī iesniedza Landgericht Düsseldorf (Vācija) – NT, RV, BS, ER/British Airways plc

(Lieta C-592/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāji: NT, RV, BS, ER

Atbildētāja: British Airways plc

Tiesa (devītā palāta) ar 2021. gada 22. aprīļa rīkojumu atzina, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 1 2. panta b) punkts un 7. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka vienoti rezervēta divposmu savienota reisa pasažierim, kura reiss galamērķī kavējas trīs vai vairāk stundas, jo ir ticis atcelts otrā posma lidojums, kurš bija jāveic citai aviosabiedrībai, nevis tai, ar kuru pasažieris noslēdzis pārvadājuma līgumu, ir tiesības pret šo citu aviosabiedrību celt šīs regulas 7. panta 1. punktā paredzēto prasību par zaudējumu atlīdzību un pieprasīt šajā normā paredzēto kompensāciju, kuru aprēķina, balstoties uz savienotā lidojuma kopējo attālumu no pirmā posma lidojuma sākumpunkta līdz otrā posma lidojuma galamērķim.

____________

1 OV 2004, L 46, 1. lpp.