Language of document : ECLI:EU:T:2022:593

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ένατο τμήμα)

της 28ης Σεπτεμβρίου 2022 (*)

«Θεσμικό δίκαιο – Επιλογή των εταίρων για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Europe Direct (2021-2025) στην Ελλάδα – Διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων – Κριτήρια επιλεξιμότητας – Απόρριψη υποψηφιότητας»

Στην υπόθεση T‑352/21,

Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι Δρόμοι της Ελιάς», με έδρα την Καλαμάτα (Ελλάδα), εκπροσωπούμενος από τον Σ. Βαρδαλά, δικηγόρο,

προσφεύγων,

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσωπούμενης από τους Α. Μπουχάγιαρ και F. Erlbacher,

καθής,

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ένατο τμήμα),

συγκείμενο, κατά τις διασκέψεις, από τους M. J. Costeira, πρόεδρο, M. Kancheva και P. Zilgalvis (εισηγητή), δικαστές,

γραμματέας: E. Coulon

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία,

έχοντας υπόψη ότι οι διάδικοι δεν υπέβαλαν αίτηση για τον καθορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής επ’ ακροατηρίου συζητήσεως εντός τριών εβδομάδων από την επίδοση του εγγράφου με το οποίο γνωστοποιήθηκε η περάτωση της έγγραφης διαδικασίας και αποφασίζοντας, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 106, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, να κρίνει επί της προσφυγής χωρίς να διεξαχθεί επ’ ακροατηρίου συζήτηση,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

1        Με την προσφυγή του δυνάμει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι Δρόμοι της Ελιάς» ζητεί την ακύρωση της απόφασης Ares(2021) 2580204 που περιλαμβάνεται στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2021, με το οποίο ενημερώθηκε από την Επιτροπή για την απόρριψη της πρότασής του στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής των εταίρων για την άσκηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος Europe Direct στην Ελλάδα (ED‑GREECE‑2020) (στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση).

 Ιστορικό της διαφοράς και πραγματικά περιστατικά μεταγενέστερα της προσβαλλόμενης απόφασης

2        Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 58, παράγραφος 2, στοιχείο δʹ, του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ 2018, L 193, σ. 1), οι πιστώσεις για κατ’ αποκοπή ενέργειες ή για ενέργειες αόριστης διάρκειας, οι οποίες αναλαμβάνονται από την Επιτροπή στο πλαίσιο των καθηκόντων που απορρέουν από τα προνόμιά της σε θεσμικό επίπεδο δυνάμει της Συνθήκης ΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ, μπορούν να εκτελούνται χωρίς βασική πράξη. Οι δραστηριότητες επικοινωνίας της Επιτροπής εμπίπτουν στα θεσμικά της προνόμια.

3        Το Europe Direct είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης που διευθύνεται και συγχρηματοδοτείται από την Επιτροπή. Κύριος στόχος των κέντρων Europe Direct είναι να παρέχουν στους πολίτες γενικές πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της. Η λειτουργία των κέντρων αυτών ανατίθεται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο δημόσιας σύμβασης χρηματοδότησης.

4        Στις 28 Νοεμβρίου 2019 η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση C(2019) 8514 final, σχετικά με την έγκριση του προγράμματος εργασίας στον τομέα της επικοινωνίας για το 2020, η οποία επέχει θέση απόφασης χρηματοδότησης. Το κεφάλαιο 2.1 του μέρους II του παραρτήματος της απόφασης αφορά τα κέντρα πληροφόρησης Europe Direct. Ειδικότερα, στο κεφάλαιο αυτό εκτίθενται τα ουσιώδη στοιχεία των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τη «γενιά 2018‑2020» και τη «γενιά 2021‑2025» των κέντρων πληροφόρησης.

5        Επί της βάσης αυτής, η Επιτροπή δημοσίευσε στις 30 Ιουνίου 2020 την πρόσκληση υποβολής προτάσεων ED‑GREECE‑2020 με σκοπό την επιλογή των δικαιούχων για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Europe Direct στην Ελλάδα [«Selection of partners to carry out Europe Direct activities (2021‑2025) in Greece»] (στο εξής: πρόσκληση υποβολής προτάσεων). Η πρόσκληση αυτή αφορούσε τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης βάσει της οποίας ο ανάδοχος θα μπορούσε να λάβει επιχορήγηση προκειμένου να συμβάλει στους σκοπούς της πολιτικής της Ένωσης τους οποίους αφορά το πρόγραμμα Europe Direct.

6        Ο προσφεύγων είναι μη κυβερνητική οργάνωση η οποία υπέβαλε αίτηση προκειμένου να επιλεγεί ως εταίρος για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Europe Direct στην Ελλάδα για την περίοδο 2021‑2025. Είχε ήδη εκτελέσει παρόμοια αποστολή στο παρελθόν.

7        Με την προσβαλλόμενη απόφαση, ο προσφεύγων ενημερώθηκε ότι η πρότασή του δεν έγινε δεκτή, για τον λόγο ότι, κατόπιν αξιολόγησης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης, διαπιστώθηκε ότι η αίτησή του δεν ανταποκρινόταν στο ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας και δεν συγκέντρωσε την ελάχιστη βαθμολογία 70 στα 100.

8        Ακολούθως, η προσβαλλόμενη απόφαση περιείχε απόσπασμα της έκθεσης αξιολόγησης με τη βαθμολογία του προσφεύγοντος για κάθε κριτήριο και την αιτιολογία για τη βαθμολογία αυτή υπό μορφή πίνακα.

9        Η πρόταση του προσφεύγοντος συγκέντρωσε βαθμολογία 65 στα 100.

10      Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 7ης Ιουνίου 2021, ο προσφεύγων αμφισβήτησε τη βαθμολογία της επιτροπής αξιολόγησης όσον αφορά και τα τέσσερα κριτήρια ανάθεσης και ζήτησε την επαναξιολόγηση της πρότασής του.

11      Στις 14 Ιουλίου 2021 ο αρμόδιος διατάκτης απέρριψε το αίτημα επαναξιολόγησης διότι δεν διαπίστωσε διαδικαστικά σφάλματα, σφάλματα ως προς τα πραγματικά περιστατικά ή πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως εκ μέρους των μελών της επιτροπής αξιολόγησης.

 Αιτήματα των διαδίκων

12      Ο προσφεύγων ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

–        να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·

–        να δεχθεί την πρότασή του και να τον επιλέξει ως εταίρο για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Europe Direct στην Ελλάδα.

13      Η Επιτροπή ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

–        να απορρίψει την προσφυγή·

–        να καταδικάσει τον προσφεύγοντα στα δικαστικά έξοδα.

 Σκεπτικό

 Επί της αρμοδιότητας του Γενικού Δικαστηρίου

14      Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η προσφυγή είναι απαράδεκτη, διότι ο προσφεύγων δεν ζητεί την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης, αλλά επιθυμεί το Γενικό Δικαστήριο να επανεξετάσει την πρότασή του, να την επαναβαθμολογήσει και να την κάνει δεκτή, υποκαθιστώντας την Επιτροπή στον ρόλο αυτό ως διοικητικό όργανο.

15      Κατόπιν μέτρου οργάνωσης της διαδικασίας που έλαβε το Γενικό Δικαστήριο, ο προσφεύγων υποστηρίζει, εν συνόψει, ότι το αίτημά του είναι παραδεκτό και δεν προσκρούει σε καμία διάταξη νόμου.

16      Διαπιστώνεται ότι το δικόγραφο της προσφυγής αναφέρεται στο άρθρο 263 ΣΛΕΕ και ότι, στο κύριο μέρος του δικογράφου, ο προσφεύγων ζητεί την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης.

17      Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, με το πρώτο αίτημά του, ο προσφεύγων ζητεί κατ’ ουσίαν την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης, αίτημα για το οποίο το Γενικό Δικαστήριο είναι αρμόδιο κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 263 ΣΛΕΕ.

18      Όσον αφορά το δεύτερο αίτημα του προσφεύγοντος, επισημαίνεται ότι, με αυτό, ο προσφεύγων ζητεί κατ’ ουσίαν από το Γενικό Δικαστήριο να δεχθεί την πρότασή του και να τον επιλέξει ως εταίρο για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Europe Direct στην Ελλάδα. Συναφώς, αρκεί να υπομνησθεί ότι, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας βάσει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ, το Γενικό Δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο να απευθύνει διαταγές στα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, ακόμη και αν αυτές αφορούν τον τρόπο εκτέλεσης των αποφάσεών του (βλ. απόφαση της 16ης Μαΐου 2019, GMPO κατά Επιτροπής, T‑733/17, EU:T:2019:334, σκέψη 18 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Επομένως, το δεύτερο αίτημα του προσφεύγοντος πρέπει να απορριφθεί λόγω αναρμοδιότητας.

 Επί του παραδεκτού

19      Πρώτον, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η προσφυγή είναι απαράδεκτη, διότι το δικόγραφο της προσφυγής δεν περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακύρωσης της προσβαλλόμενης απόφασης και απλώς περιγράφει τη βαθμολογία που ο προσφεύγων θα ήθελε να έχει λάβει.

20      Κατόπιν μέτρου οργάνωσης της διαδικασίας που έλαβε το Γενικό Δικαστήριο, ο προσφεύγων υποστηρίζει, εν συνόψει, ότι το δικόγραφο της προσφυγής είναι αρκούντως πλήρες και αναλυτικό.

21      Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του άρθρου 21, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εφαρμόζεται στη διαδικασία ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 53, πρώτο εδάφιο, του ίδιου Οργανισμού, καθώς και του άρθρου 76, στοιχείο δʹ, του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, το δικόγραφο της προσφυγής πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της διαφοράς, τους ισχυρισμούς και τα επιχειρήματα που προβάλλονται καθώς και συνοπτική έκθεση των εν λόγω ισχυρισμών. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι αρκούντως σαφή και ακριβή, ώστε να μπορεί ο μεν καθού να προετοιμάσει την άμυνά του, το δε Γενικό Δικαστήριο να αποφανθεί επί της προσφυγής, χωρίς να χρειαστεί τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες. Ως εκ τούτου, το δικόγραφο της προσφυγής πρέπει να διευκρινίζει σε τι συνίσταται ο λόγος ακυρώσεως στον οποίο στηρίζεται η προσφυγή, οπότε η αφηρημένη, απλώς και μόνον, επίκληση του λόγου αυτού δεν ικανοποιεί τις επιταγές του Κανονισμού Διαδικασίας (βλ. διάταξη της 11ης Μαρτίου 2021, Techniplan κατά Επιτροπής, T‑426/20, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2021:129, σκέψη 19 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία).

22      Επομένως, πρέπει να εξακριβωθεί αν το δικόγραφο της προσφυγής περιέχει λόγους ακυρώσεως και επιχειρήματα αρκούντως σαφή και συγκεκριμένα, ώστε να μπορεί ο καθού να προετοιμάσει την άμυνά του και το Γενικό Δικαστήριο να αποφανθεί επί της προσφυγής, και αν τα ουσιώδη πραγματικά και νομικά στοιχεία στα οποία στηρίζεται η προσφυγή προκύπτουν κατά τρόπο συνεκτικό και κατανοητό από το ίδιο το κείμενο του δικογράφου της προσφυγής.

23      Εν προκειμένω, μετά την υπόμνηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και της προσβαλλόμενης απόφασης,  ο προσφεύγων επικαλείται διάφορα στοιχεία για να αμφισβητήσει την αιτιολογία της απόφασης αυτής.

24      Όσον αφορά το πρώτο κριτήριο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, αφενός, ο προσφεύγων αμφισβητεί τη διαπίστωση ότι η πρότασή του δεν περιγράφει επαρκώς το φυσικό περιβάλλον της περιοχής δραστηριοποίησης του κέντρου πληροφόρησης Europe Direct, ισχυριζόμενος ότι οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες μνημονεύονται λεπτομερώς στην πρόταση αυτή.  

25      Αφετέρου, ο προσφεύγων αμφισβητεί τη διαπίστωση ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη στην πρότασή του, επισημαίνοντας ότι οι προκλήσεις αυτές έχουν επιλεγεί ως θέματα κύριων δραστηριοτήτων πληροφόρησης.

26      Όσον αφορά το δεύτερο κριτήριο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, ο προσφεύγων αμφισβητεί τη διαπίστωση ότι το κέντρο πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας (Ελλάδα) φέρεται να έχει περιορισμένες συνδέσεις με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις, υπενθυμίζοντας την περιγραφή των συμμετεχόντων οργανισμών και των προγραμματισμένων δράσεων που περιλαμβάνεται στην πρότασή του καθώς και τα παραδείγματα συνεργασίας με διάφορους φορείς τα οποία μνημονεύονται στην πρότασή του.

27      Επιπλέον, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι η αξιολόγηση υπό το πρίσμα του δεύτερου αυτού κριτηρίου ενέχει αντίφαση καθόσον περιλαμβάνει τη διαπίστωση ότι οι συνδέσεις του προσφεύγοντος με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις διάφορες κοινωνικοεπαγγελματικές κατηγορίες είναι περιορισμένες, ενώ παράλληλα καταλήγει, κατ’ ουσίαν, στο συμπέρασμα ότι οι συνδέσεις του με τις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι αποδεδειγμένες.

28      Όσον αφορά το τρίτο κριτήριο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, ο προσφεύγων βάλλει κατά της διαπίστωσης ότι δεν γίνεται μνεία των ταξιδιωτικών περιορισμών λόγω της πανδημίας της COVID‑19 και κατά της διαπίστωσης περί ανεπαρκούς και μη συγκεκριμένης περιγραφής του δικτύου των συμμετεχόντων οργανισμών, καθώς και κατά της αξιολόγησης του ετήσιου σχεδίου επικοινωνίας.

29      Ως προς το τέταρτο κριτήριο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, ο προσφεύγων αμφισβητεί τις διαπιστώσεις ότι η πρότασή του δεν προβλέπει δράσεις συνδεόμενες με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ότι δεν υπάρχει σαφές πλάνο για την υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων και ότι δεν περιγράφεται το κοινό-στόχος.

30      Ο προσφεύγων υποστηρίζει επίσης ότι οι παρατηρήσεις του αξιολογητή δεν ανταποκρίνονται στη χαμηλή βαθμολόγηση και ότι η άποψη ότι θα μπορούσαν να έχουν παρασχεθεί περισσότερες λεπτομέρειες δεν δικαιολογεί τόσο χαμηλή βαθμολογία όσο αυτή που δόθηκε στην πρότασή του.

31      Επομένως, από το δικόγραφο της προσφυγής προκύπτει ότι ο προσφεύγων προβάλλει, κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο, διάφορα επιχειρήματα με σκοπό να αμφισβητήσει ορισμένες πραγματικές διαπιστώσεις και ορισμένες εκτιμήσεις σχετικές με την πρότασή του οι οποίες περιλαμβάνονται στην προσβαλλόμενη απόφαση.

32      Συνεπώς, αντιθέτως προς όσα υποστηρίζει η Επιτροπή, τα ουσιώδη πραγματικά και νομικά στοιχεία στα οποία στηρίζεται η υπό κρίση προσφυγή προκύπτουν κατά τρόπο συνεκτικό και κατανοητό από το ίδιο το κείμενο του δικογράφου της προσφυγής, οπότε η προσφυγή είναι παραδεκτή.

33      Δεύτερον, η Επιτροπή αμφισβητεί, κατ’ ουσίαν, το παραδεκτό του υπομνήματος που κατέθεσε ο προσφεύγων στη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, βάσει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ, «σε ανάλυση και επεξήγηση» των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στο δικόγραφο της προσφυγής.

34      Κατόπιν μέτρου οργάνωσης της διαδικασίας που έλαβε το Γενικό Δικαστήριο, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι το εν λόγω συμπληρωματικό υπόμνημα αποτελεί προέκταση της αρχικής προσφυγής ακυρώσεως και ότι η κατάθεση ενός τέτοιου υπομνήματος δεν απαγορεύεται, στη συγκεκριμένη δε περίπτωση ήταν επιβεβλημένη, προκειμένου να παρουσιαστούν με πληρότητα στο Γενικό Δικαστήριο όλα τα στοιχεία της διαφοράς.

35      Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι, κατά το άρθρο 263, έκτο εδάφιο, ΣΛΕΕ, οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο αυτό ασκούνται εντός δύο μηνών, υπολογιζόμενων, κατά περίπτωση, από τη δημοσίευση της πράξης, την κοινοποίησή της στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει δημοσίευσης ή κοινοποίησης, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση της πράξης.

36      Επιπλέον, κατά τη νομολογία, ο Κανονισμός Διαδικασίας δεν αποκλείει τη δυνατότητα κατάθεσης υπομνήματος συμπληρωματικού του δικογράφου της προσφυγής μετά την κατάθεση της προσφυγής, στο μέτρο που το εν λόγω συμπληρωματικό υπόμνημα κατατέθηκε πριν από τη λήξη της προθεσμίας άσκησης της προσφυγής (πρβλ. απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2019, Πολωνία κατά Επιτροπής, T‑883/16, EU:T:2019:567, σκέψη 44).

37      Εν προκειμένω, δεδομένου ότι ο προσφεύγων αναφέρει ότι παρέλαβε την προσβαλλόμενη απόφαση στις 23 Απριλίου 2021,  η προθεσμία άσκησης προσφυγής άρχισε να τρέχει το αργότερο κατά την ημερομηνία αυτή. Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Κανονισμού Διαδικασίας, η προθεσμία αυτή παρεκτείνεται λόγω απόστασης κατά δέκα ημέρες κατ’ αποκοπή. Συνεπώς, η προθεσμία άσκησης προσφυγής κατά της προσβαλλόμενης απόφασης έληξε, το αργότερο, στις 3 Ιουλίου 2021.

38      Ως εκ τούτου, το συμπληρωματικό υπόμνημα που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου στις 21 Σεπτεμβρίου 2021 υποβλήθηκε μετά τη λήξη της προθεσμίας άσκησης προσφυγής. Επομένως, πρέπει να κριθεί απαράδεκτο.

 Επί της ουσίας

39      Ο προσφεύγων προβάλλει, κατ’ ουσίαν, πέντε λόγους ακυρώσεως.

40      Ο πρώτος λόγος αφορά, κατ’ ουσίαν, πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως καθόσον η Επιτροπή έκρινε ότι η πρόταση του προσφεύγοντος δεν περιγράφει επαρκώς το φυσικό περιβάλλον της περιοχής δραστηριοποίησης του κέντρου πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας και δεν λαμβάνει υπόψη τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

41      Ο δεύτερος λόγος αφορά, κατ’ ουσίαν, πλάνη εκτιμήσεως καθόσον η Επιτροπή έκρινε ότι το κέντρο πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας φέρεται να έχει περιορισμένες συνδέσεις με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

42      Ο τρίτος λόγος αφορά, κατ’ ουσίαν, πλάνη εκτιμήσεως καθόσον η Επιτροπή έκρινε ότι η πρόταση του προσφεύγοντος δεν λαμβάνει υπόψη τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς λόγω της πανδημίας της COVID‑19, περιγράφει ανεπαρκώς το δίκτυο των συμμετεχόντων οργανισμών και παρουσιάζει ετήσιο σχέδιο επικοινωνίας το οποίο περιέχει αδυναμίες.

43      Ο τέταρτος λόγος αφορά, κατ’ ουσίαν, πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως σχετικά με το τέταρτο κριτήριο αξιολόγησης, καθόσον η Επιτροπή έκρινε ότι η πρόταση του προσφεύγοντος δεν προβλέπει δράσεις συνδεόμενες με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δεν παρουσιάζει σαφές πλάνο για την υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων και δεν περιγράφει το κοινό-στόχο.

44      Ο πέμπτος λόγος, ο οποίος προβάλλεται στο πλαίσιο αιτήματος λήψης μέτρου οργάνωσης της διαδικασίας, αφορά, κατ’ ουσίαν, το ότι ο οργανισμός του οποίου η πρόταση επελέγη για το Europe Direct στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

45      Προκαταρκτικώς, υπενθυμίζεται ότι, κατά τη νομολογία, η Επιτροπή διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια ως προς το αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που δικαιολογούν τη χορήγηση χρηματοδότησης της Ένωσης και ότι το Γενικό Δικαστήριο δεν μπορεί, στο πλαίσιο προσφυγής ενώπιόν του, να προβεί σε επανεξέταση επί της ουσίας του επίδικου προγράμματος (βλ. απόφαση της 8ης Ιουλίου 2009, Zenab κατά Επιτροπής, T‑33/06, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2009:250, σκέψη 38 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία).

46      Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ο έλεγχος του Γενικού Δικαστηρίου πρέπει να περιορίζεται στο ζήτημα αν η Διοίκηση παρέμεινε εντός εύλογων ορίων και δεν έκανε χρήση της διακριτικής ευχέρειάς της κατά τρόπο προδήλως εσφαλμένο (πρβλ. απόφαση της 28ης Οκτωβρίου 2004, Meister κατά ΓΕΕΑ, T‑76/03, EU:T:2004:319, σκέψη 64 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία).

47      Συναφώς, η πλάνη μπορεί να χαρακτηριστεί ως πρόδηλη μόνον εάν μπορεί ευχερώς να εντοπιστεί με γνώμονα τα κριτήρια από τα οποία ο νομοθέτης έχει εξαρτήσει την άσκηση εξουσίας λήψης αποφάσεων. Κατά συνέπεια, προκειμένου να αποδειχθεί ότι η Διοίκηση υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως των πραγματικών περιστατικών ικανή να δικαιολογήσει την ακύρωση απόφασης, τα αποδεικτικά στοιχεία, το βάρος προσκόμισης των οποίων φέρει ο προσφεύγων, πρέπει να αρκούν για την ανατροπή των εκτιμήσεων της Διοίκησης. Επομένως, ο λόγος ακυρώσεως που αφορά πρόδηλη πλάνη πρέπει να απορρίπτεται εάν, παρά τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων, η αμφισβητούμενη εκτίμηση μπορεί να γίνει δεκτή ως αληθής ή έγκυρη (βλ. απόφαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2019, VF κατά ΕΚΤ, T‑39/18, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2019:683, σκέψη 110 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία).

48      Υπό το πρίσμα αυτών των σκέψεων πρέπει να εξεταστούν οι λόγοι ακυρώσεως που προβάλλει ο προσφεύγων.

 Επί του πρώτου λόγου ακυρώσεως, ο οποίος αφορά, κατ’ ουσίαν, πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως καθόσον η Επιτροπή έκρινε ότι η πρόταση του προσφεύγοντος δεν περιγράφει επαρκώς το φυσικό περιβάλλον της περιοχής δραστηριοποίησης του κέντρου πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας και δεν λαμβάνει υπόψη τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις

49      Στο πλαίσιο του λόγου αυτού, αφενός, ο προσφεύγων αμφισβητεί τη διαπίστωση ότι η πρότασή του δεν περιγράφει επαρκώς το φυσικό περιβάλλον της περιοχής δραστηριοποίησης του κέντρου πληροφόρησης Europe Direct, ισχυριζόμενος ότι οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες μνημονεύονται λεπτομερώς στην πρόταση αυτή.  

50      Ο προσφεύγων υπενθυμίζει ότι στην πρότασή του αναφέρονται τα εξής:

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί το νοτιότερο χερσαίο άκρο της Ευρώπης, είναι η τρίτη σε έκταση Περιφέρεια της χώρας με συνολική έκταση 15.490 τετραγωνικά χιλιόμετρα (τ. χλμ.) που αντιστοιχεί στο 11,7% της χώρας. Η πλειοψηφία των εδαφών χαρακτηρίζεται ως ορεινή (50,1% της συνολικής έκτασης), 19,9% πεδινή και 30% ημιορεινή. Αποτελείται από τις Περιφερειακές Ενότητες: 1) Αρκαδίας, 2) Κορίνθου, 3) Μεσσηνίας, 4) Λακωνίας, 5) Αργολίδας.»  

51      Η Επιτροπή αντικρούει τα επιχειρήματα αυτά.

52      Στην προσβαλλόμενη απόφαση, επισημάνθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η πρόταση του προσφεύγοντος δεν περιέχει στοιχεία σχετικά με ορισμένες βασικές προκλήσεις για την περιοχή, όπως είναι οι περιβαλλοντικές ή οι ψηφιακές προκλήσεις. Διευκρινίστηκε επίσης ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στις προκλήσεις αυτές, οι οποίες συνδέονται με τα άλλα δίκτυα που λειτουργούν εντός της περιοχής επιρροής, ούτε στο τοπίο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Συνήχθη το συμπέρασμα ότι καθορίζεται ο σύνδεσμος όσον αφορά τις αρμοδιότητες των σχετικών συγκεκριμένων πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, δηλαδή θέσεις εργασίας και οικονομία, γεωργία ή έρευνα και καινοτομία, αλλά ότι ορισμένες προτεραιότητες/πολιτικές της Ένωσης δεν έχουν ληφθεί υπόψη, όπως παραδείγματος χάριν ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

53      Υπενθυμίζεται ότι το παράρτημα 1 της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων απαιτούσε οι προτάσεις να περιγράφουν, μεταξύ άλλων, με πληρότητα τα «ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και τον ενεργειακό εφοδιασμό [και] τις ψηφιακές προκλήσεις».

54      Αντιθέτως προς όσα υποστηρίζει ο προσφεύγων, δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι η απλή περιγραφή της γεωγραφικής μορφολογίας της περιοχής, η οποία περιλαμβάνεται στην πρόταση του προσφεύγοντος, καθιστά δυνατό να περιγραφούν πλήρως τα ζητήματα που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις για την περιοχή, όπως απαιτούσε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

55      Επομένως, ο προσφεύγων δεν απέδειξε ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως καθόσον έκρινε ότι η πρότασή του παρουσιάζει κενά όσον αφορά τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

56      Αφετέρου, ο προσφεύγων αμφισβητεί τη διαπίστωση ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν λαμβάνεται υπόψη στην πρότασή του.

57      Υποστηρίζει ότι, βάσει ενδελεχούς εξέτασης της πρότασής του, μπορεί να διαπιστωθεί ότι το κέντρο πληροφόρησης Europe Direct αποσκοπεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της περιοχής, συγκεκριμένα μέσω της «Ψηφιακής αποτύπωσης οδοιπορικών ενημέρωσης» και εκδηλώσεων όπως αυτή με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση», και επισημαίνει ότι οι εν λόγω προκλήσεις έχουν επιλεχθεί ως θέματα κύριων δραστηριοτήτων πληροφόρησης.

58      Ωστόσο, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι οι πολύ γενικές αυτές περιγραφές, οι οποίες δεν περιέχουν κανένα συγκεκριμένο στοιχείο σχετικά με τις προτεινόμενες δραστηριότητες, δεν μπορούν να θεωρηθούν ούτε ως επαρκής απάντηση στο ερώτημα ποιες είναι οι ψηφιακές προκλήσεις στην περιοχή δραστηριοποίησης ούτε ως πλήρης περιγραφή των ψηφιακών προκλήσεων, όπως απαιτούσε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

59      Επομένως, ο προσφεύγων δεν απέδειξε ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως καθόσον έκρινε ότι η πρότασή του παρουσιάζει κενά όσον αφορά τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

60      Ως εκ τούτου, από τα επιχειρήματα του προσφεύγοντος δεν μπορεί να συναχθεί η διαπίστωση ότι οι περιεχόμενες στην προσβαλλόμενη απόφαση εκτιμήσεις σχετικά με τα κενά της πρότασής του όσον αφορά τις περιβαλλοντικές και τις ψηφιακές προκλήσεις ενέχουν πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως.

61      Συνεπώς, ο πρώτος λόγος ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

 Επί του δεύτερου λόγου ακυρώσεως, ο οποίος αφορά, κατ’ ουσίαν, πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως καθόσον η Επιτροπή έκρινε ότι το κέντρο πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας φέρεται να έχει περιορισμένες συνδέσεις με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις

62      Με τον λόγο αυτό, ο προσφεύγων αμφισβητεί τη διαπίστωση ότι το κέντρο πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας φέρεται να έχει περιορισμένες συνδέσεις με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις, υποστηρίζοντας ότι είναι σαφές ότι το κέντρο πληροφόρησης έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει μεγάλο αριθμό προσώπων και υπενθυμίζοντας την περιγραφή των συμμετεχόντων οργανισμών που περιλαμβάνεται στην πρότασή του καθώς και παραδείγματα συνεργασίας με διάφορους φορείς.

63      Ο προσφεύγων ισχυρίζεται επίσης ότι η αξιολόγηση του δεύτερου κριτηρίου ενέχει αντίφαση καθόσον, με την αξιολόγηση αυτή, διαπιστώνεται ότι οι συνδέσεις του προσφεύγοντος με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις διάφορες κοινωνικοεπαγγελματικές κατηγορίες είναι περιορισμένες, ενώ παράλληλα συνάγεται, κατ’ ουσίαν, το συμπέρασμα ότι οι συνδέσεις του με τις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι αποδεδειγμένες.

64      Η Επιτροπή αντικρούει την επιχειρηματολογία αυτή.

65      Το κεφάλαιο 9.1 της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ο αιτών έπρεπε να προβάλει επιχειρήματα που να καταδεικνύουν ότι η δομή στην οποία θα φιλοξενηθεί το κέντρο Europe Direct διαθέτει διασυνδέσεις με τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που είναι οι πλέον κατάλληλες για την επικοινωνία και τη συνεργασία με τους πολίτες στην περιοχή δραστηριοποίησης, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών της. Η περιγραφή αυτή αποσκοπεί στο να εκτιμηθεί αν οι συνδέσεις του αιτούντος με τις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι επαρκώς θεμελιωμένες και κατάλληλες για να προσεγγιστούν οι στοχευόμενες πληθυσμιακές ομάδες στην περιοχή δραστηριοποίησης.

66      Με την προσβαλλόμενη απόφαση κρίθηκε ότι:

«Η πρόταση αντιμετωπίζει με ικανοποιητικό τρόπο τη σημασία των μοναδικών ιδιοτήτων του αιτούντος για την αντιμετώπιση των αναγκών επικοινωνίας και δέσμευσης των πολιτών στη συγκεκριμένη περιοχή επιρροής, ωστόσο, ορισμένες πτυχές δεν αντιμετωπίζονται δεόντως, δηλαδή σε ποιον θα αναφέρεται [το Europe Direct], οι περιορισμένες συνδέσεις με οργανισμούς όπως ΜΜΕ, ΜΚΟ, διαφορετικές επαγγελματικές κατηγορίες.

[…]

Οι συνδέσεις του αιτούντος με τις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι δεδομένες, αφού ο αιτών βρίσκεται σε συνεργασία π.χ. με γαστρονομικές ενώσεις, δήμους, περιφερειακά πανεπιστήμια, ιδρύματα κοινωνικής πολιτικής, και [...] σχεδιάζει να ενισχύσει αυτές τις σχέσεις με προγραμματισμένες εκδηλώσεις, όπως π.χ. “η Ευρώπη είναι εδώ” (βραβεία για σπουδαστές/μαθητές), ενημερωτικές συνεδρίες για την Ε.Ε. ως και διανομή υλικού για την Ε.Ε.»

67      Συναφώς, επισημαίνεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση αναγνωρίζει την ύπαρξη συνδέσεων του προσφεύγοντος με τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ενώ παράλληλα διαπιστώνει ότι δεν εξετάζεται δεόντως το ζήτημα των περιορισμένων συνδέσεών του με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις διάφορες κοινωνικοεπαγγελματικές κατηγορίες καθώς και το ζήτημα σε ποιον θα αναφέρεται το Europe Direct.

68      Ο προσφεύγων, όμως, δεν προσκομίζει κανένα συγκεκριμένο στοιχείο ικανό να θέσει υπό αμφισβήτηση τις διαπιστώσεις αυτές.

69      Επιπλέον, δεν είναι αντιφατικό να διαπιστώνεται ότι δεν εξετάζεται δεόντως το ζήτημα των συνδέσεων του προσφεύγοντος με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις διάφορες κοινωνικοεπαγγελματικές κατηγορίες, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται ότι αποδεικνύεται η ύπαρξη συνδέσεων με τοπικές οργανώσεις.

70      Πράγματι, το ζήτημα αν αποδεικνύονται οι συνδέσεις του προσφεύγοντος με το πρώτο από τα προαναφερθέντα είδη οντοτήτων διαφέρει από το ζήτημα αν οι συνδέσεις του με τις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι επαρκώς θεμελιωμένες και κατάλληλες για να προσεγγιστούν οι στοχευόμενες πληθυσμιακές ομάδες στην περιοχή δραστηριοποίησης, ζήτημα το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί βάσει του κριτηρίου αυτού, σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

71      Κατά συνέπεια, ο προσφεύγων δεν απέδειξε ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως καθόσον διαπίστωσε ότι δεν εξετάζεται δεόντως το ζήτημα των συνδέσεων του προσφεύγοντος με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις διάφορες κοινωνικοεπαγγελματικές κατηγορίες, ενώ παράλληλα διαπίστωσε ότι αποδεικνύεται η ύπαρξη συνδέσεων με τοπικές οργανώσεις.

72      Ως εκ τούτου, από τα επιχειρήματα του προσφεύγοντος δεν μπορεί να συναχθεί η διαπίστωση ότι οι περιεχόμενες στην προσβαλλόμενη απόφαση εκτιμήσεις σχετικά με τις συνδέσεις του με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις διάφορες κοινωνικοεπαγγελματικές κατηγορίες ενέχουν πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως.

73      Επομένως, ο δεύτερος λόγος ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

 Επί του τρίτου λόγου ακυρώσεως, ο οποίος αφορά, κατ’ ουσίαν, πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως καθόσον η Επιτροπή έκρινε ότι η πρόταση του προσφεύγοντος δεν λαμβάνει υπόψη τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς λόγω της πανδημίας της COVID19, περιγράφει ανεπαρκώς το δίκτυο των συμμετεχόντων οργανισμών και παρουσιάζει ετήσιο σχέδιο επικοινωνίας το οποίο περιέχει αδυναμίες

74      Στο πλαίσιο του τρίτου λόγου ακυρώσεως, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως κατά την αξιολόγηση της πρότασής του όσον αφορά τα πέντε καθήκοντα που καθορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων (στο εξής: καθήκοντα) και τιτλοφορούνται «Πληροφόρηση και συνεργασία με τους πολίτες», «Σχέσεις με τα τοπικά ΜΜΕ και τους παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης», «Ευαισθητοποίηση σχετικά με ευαίσθητα θέματα της [Ένωσης] στο τοπικό επίπεδο», «Η [Ένωση] στα σχολεία» και «Προώθηση ενός περιφερειακού δικτύου δικτύων».

75      Η Επιτροπή αντικρούει την επιχειρηματολογία αυτή.

76      Με την προσβαλλόμενη απόφαση κρίθηκε, ως προς το τρίτο κριτήριο, ότι η ποιότητα του ετήσιου σχεδίου επικοινωνίας του προσφεύγοντος είναι γενικά καλή, αλλά ότι η πρότασή του περιέχει ορισμένες αδυναμίες, ιδίως καθόσον δεν καλύπτει πάντοτε διεξοδικά τα πέντε καθήκοντα που καθορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

77      Όσον αφορά το πρώτο καθήκον, κρίθηκε ότι η πρόταση του προσφεύγοντος καταδεικνύει τον τρόπο οργάνωσης των δραστηριοτήτων πληροφόρησης και δέσμευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εντός της περιοχής επιρροής σε δύο από τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, δηλαδή τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ευρωπαϊκή δημοκρατία, αν και δεν παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους των δραστηριοτήτων και τη σχέση τους με την περιοχή επιρροής.

78      Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι ο προτεινόμενος συνδυασμός διαφορετικών τύπων δραστηριοτήτων, για παράδειγμα εκδηλώσεων, συνεδρίων ή τηλεδιασκέψεων, παρέχει μια αρκετά καλή ισορροπία μεταξύ των τύπων δραστηριοτήτων, μολονότι η πρόταση του προσφεύγοντος δεν παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το ποια δραστηριότητα στοχεύει σε ποιο κοινό. Ωστόσο, υπογραμμίστηκε ότι το κοινό κάθε εκδήλωσης δεν διαφοροποιείται και αναφέρεται γενικά.

79      Όσον αφορά το δεύτερο καθήκον, κρίθηκε ότι η πρόταση του προσφεύγοντος αναφέρει ότι ο τελευταίος έχει ήδη μακροχρόνια συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής και δείχνει πώς θα δημιουργηθούν συνεργασίες με μια επιλογή μέσων και πώς αυτή η επιλογή μέσων θα καταστήσει δυνατή την προώθηση της προσέγγισης του κέντρου Europe Direct, δηλαδή μέσω χορηγίας επικοινωνίας εκ μέρους της Eleftheria Online, η οποία αριθμεί 18 500 αναγνώστες ημερησίως και πάνω από 14 εκατομμύρια αναγνώστες το 2019.

80      Ως προς το τρίτο καθήκον, επισημάνθηκε ότι η πρόταση του προσφεύγοντος περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα παρακολουθείται η περιοχή επιρροής, ώστε να είναι γνωστά τα τυχόν ευαίσθητα ζητήματα, δηλαδή καταδεικνύει ότι ο προσφεύγων θα χρησιμοποιήσει πηγές πληροφοριών μέσων μαζικής ενημέρωσης, ιδίως για διάφορες ειδήσεις και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα διοργανώσει, και ότι θα παρακολουθεί την κοινή γνώμη.

81      Στο πλαίσιο του τέταρτου καθήκοντος, κρίθηκε ότι η πρόταση του προσφεύγοντος εξηγεί με σαφήνεια πώς αυτός θα επικοινωνήσει με όλα τα σχολεία της περιοχής επιρροής του για την προώθηση του ενημερωτικού υλικού της Ένωσης και περιλαμβάνει ένα γενικό σχέδιο για την επικοινωνία με τα διάφορα σχολεία σε στενή συνεργασία με τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας (Ελλάδα) εντός της περιοχής επιρροής. Αναφέρθηκε επίσης ότι οι προγραμματισμένες δραστηριότητες θα βασίζονται στην ιδέα «ένα ταξίδι στην Ευρώπη» και θα απευθύνονται σε μαθητές και καθηγητές, μέσω διαγωνισμών που θα διοργανώνονται μεταξύ σχολείων, των οποίων οι νικητές θα μπορούν να επιλέξουν από μια σειρά βραβείων, όπως δωρεάν ταξίδια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δωρεάν διακοπές, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, βιβλία, σχολικός εξοπλισμός, επιτραπέζια παιχνίδια, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια γαστρονομίας και άλλα δώρα από ιδιωτικούς χορηγούς ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Συναφώς, κατά την αξιολόγηση διευκρινίστηκε ότι ο προσφεύγων δεν κάνει καμία αναφορά στο πώς θα πραγματοποιηθούν τα ταξίδια αυτά στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID‑19.

82      Στο πλαίσιο του πέμπτου καθήκοντος, κρίθηκε ότι η πρόταση του προσφεύγοντος παρουσιάζει ένα ψηφιακό σχέδιο και εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κόμβου συνδεόμενου με τους ιστοτόπους της Ένωσης ο οποίος θα συνδέει όλα τα κοινωνικά δίκτυα και τους εμπλεκομένους με ιστοσελίδες της περιοχής επιρροής. Διευκρινίστηκε επίσης ότι τα δίκτυα αυτά αναφέρονται γενικά, χωρίς να προσδιορίζονται.

83      Εκ προοιμίου, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι ο προσφεύγων δεν αμφισβητεί τις αξιολογήσεις του δεύτερου και του τρίτου καθήκοντος.

84      Πρώτον, ο προσφεύγων αμφισβητεί τη σχετική με το πρώτο καθήκον εκτίμηση κατά την οποία δεν υπάρχει, στην πρότασή του, διαφοροποίηση ως προς το ποια δραστηριότητα στοχεύει σε ποιο κοινό, υποστηρίζοντας ότι η πληροφορία αυτή μνημονεύεται στον πίνακα με τίτλο «Δράσεις και χρονοδιάγραμμα», ο οποίος περιλαμβάνεται στην πρότασή του, και προκύπτει από την περιγραφή των δραστηριοτήτων.

85      Συναφώς, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, στο παράρτημα 1 της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, στο σχετικό με το πρώτο καθήκον πεδίο, αναφερόταν ότι η περιγραφή των δραστηριοτήτων έπρεπε να διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, τη σύνδεσή τους με την ετήσια δραστηριότητα για το 2021, το είδος των δραστηριοτήτων και το στοχευόμενο κοινό.

86      Στην πρόταση του προσφεύγοντος, ο τίτλος του πίνακα «Δράσεις και χρονοδιάγραμμα», ο οποίος περιγράφει διάφορες δραστηριότητες, περιλαμβάνει διπλό αστερίσκο ο οποίος παραπέμπει σε σημείωση που αναφέρει τα εξής:

«Κοινό-στόχος του EUROPE DIRECT Καλαμάτας είναι οι πολίτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, νέοι (μαθητές/φοιτητές), τα τοπικά ΜΜΕ, φορείς διαμόρφωσης τοπικής γνώμης, τοπικές αρχές, εκπρόσωποι της εκπαίδευσης, ερευνητές, επιχειρήσεις (μικρομεσαίες & νεοσύστατες/νεοφυείς), εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών στην Ελλάδα. Λίστες με πλήρη στοιχεία είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν.»

87      Επιπλέον, μεταξύ των ειδών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στον πίνακα «Δράσεις και χρονοδιάγραμμα» αναφέρονται ημερίδες και ενημερωτικές εκδηλώσεις, τηλεδιασκέψεις, διάλογοι καθώς και διαγωνισμοί για φοιτητές και μαθητές.

88      Επομένως, από τον εν λόγω πίνακα και την εν λόγω σημείωση προκύπτει ότι το κοινό-στόχος δεν αναφέρεται με βάση καθεμία από τις δραστηριότητες και τον στόχο εκάστης εξ αυτών, αντιθέτως προς ό,τι απαιτούσε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

89      Επιπλέον, ο ως άνω πίνακας δεν καθιστά δυνατό να προσδιοριστεί με επαρκή ακρίβεια το κοινό-στόχος για κάθε εκδήλωση, το δε κοινό αυτό δεν προκύπτει ούτε από την περιγραφή των δραστηριοτήτων.

90      Συνεπώς, ο προσφεύγων δεν αποδεικνύει ότι η αξιολόγηση της πρότασής του όσον αφορά το πρώτο καθήκον ενέχει πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως.

91      Δεύτερον, ως προς την έλλειψη μνείας των ταξιδιωτικών περιορισμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID‑19, η οποία διαπιστώθηκε κατά την αξιολόγηση της πρότασης του προσφεύγοντος σχετικά με το τέταρτο καθήκον, ο προσφεύγων υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι δράσεις του κέντρου πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον έως το 2025 και ότι είναι αυτονόητο ότι θα λαμβάνονται πάντοτε υπόψη οι περιορισμοί σχετικά με τις μετακινήσεις των πολιτών στο εξωτερικό. Προσθέτει ότι μπορούν να προσφερθούν και άλλα είδη βραβείων, όπως βιβλία και εξοπλισμός σχολείων, σε περίπτωση αδυναμίας διοργάνωσης και πραγματοποίησης ταξιδιών στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα.

92      Ωστόσο, αφενός, επισημαίνεται ότι το γεγονός ότι οι δραστηριότητες του κέντρου θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον έως το 2025 και ο ισχυρισμός ότι οι περιορισμοί που συνδέονται με την πανδημία της COVID‑19 θα λαμβάνονται βεβαίως υπόψη δεν αναιρούν τη διαπίστωση ότι οι πιθανές επιπτώσεις των ταξιδιωτικών περιορισμών δεν μνημονεύονται στην πρόταση του προσφεύγοντος, μολονότι οι περιορισμοί αυτοί θα έχουν κατ’ ανάγκη επιπτώσεις στην πρόταση περί απονομής βραβείων συνιστάμενων σε ταξίδια, τουλάχιστον κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του κέντρου.

93      Αφετέρου, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, όπως προκύπτει από τη σκέψη 81 ανωτέρω, τα λοιπά προβλεπόμενα βραβεία ελήφθησαν υπόψη κατά την αξιολόγηση του τέταρτου καθήκοντος, όπως και η πρόταση απονομής βραβείων συνιστάμενων σε ταξίδια.

94      Επομένως, τα ως άνω επιχειρήματα του προσφεύγοντος δεν είναι ικανά να στοιχειοθετήσουν πλάνη κατά την αξιολόγηση της πρότασής του όσον αφορά το τέταρτο καθήκον.

95      Τρίτον, ο προσφεύγων αμφισβητεί τη διατυπωθείσα σχετικά με το πέμπτο καθήκον παρατήρηση ότι η περιγραφή των συμμετεχόντων οργανισμών δεν είναι ούτε επαρκής ούτε συγκεκριμένη, παραπέμποντας στην περιγραφή του δικτύου του η οποία περιλαμβάνεται στην πρότασή του.

96      Συναφώς, επισημαίνεται ότι τα υφιστάμενα δίκτυα προβολής και πληροφόρησης της Ένωσης μνημονεύονται στο παράρτημα 3 της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και ότι στο τμήμα 2.2 της πρόσκλησης αυτής, υπό τον τίτλο του πέμπτου καθήκοντος, αναφέρεται ότι τα κέντρα Europe Direct αποκτούν σαφή εικόνα της παρουσίας και της αποστολής των άλλων δικτύων προβολής ή πληροφόρησης της Ένωσης στην περιφέρειά τους ή στην περιοχή δραστηριοποίησής τους.

97      Στην πρότασή του, όμως, ο προσφεύγων αναφέρει ότι θα στηριχθεί στα υφιστάμενα δίκτυά του και κάνει γενικά λόγο για διάφορα δίκτυα χωρίς να περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο θα διοργανώνει τακτικές επαφές με αυτά.

98      Επιπλέον, τα δίκτυα που μνημονεύει ο προσφεύγων στην πρότασή του, και στα οποία παραπέμπει με το δικόγραφο της προσφυγής, είναι τα δικά του τοπικά δίκτυα και όχι τα δίκτυα της Ένωσης που μνημονεύονται στο παράρτημα 3 της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

99      Ως εκ τούτου, από την περιγραφή των δικτύων που περιλαμβάνεται στην πρόταση του προσφεύγοντος δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι ο τελευταίος έχει σαφή εικόνα της παρουσίας και της αποστολής των άλλων δικτύων προβολής ή πληροφόρησης της Ένωσης στην περιφέρειά του, όπως απαιτούσε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

100    Κατά συνέπεια, ο προσφεύγων δεν αποδεικνύει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση ενέχει πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως καθόσον η Επιτροπή έκρινε ότι τα δίκτυα αναφέρονται γενικά, χωρίς να προσδιορίζονται.

101    Τέλος, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη, κατά την αξιολόγηση, οι προτεινόμενες μέθοδοι πληροφόρησης και δράσεις σχετικά με πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, η παρακολούθηση της παραπληροφόρησης και των τάσεων της κοινής γνώμης (καθήκοντα 1, 2 και 3), η έμφαση που δίδεται στις δράσεις ενημέρωσης των μαθητών (καθήκον 4) και η δημιουργία κόμβου‑περιφερειακού δικτύου δικτύων (καθήκον 5).

102    Ωστόσο, από την αξιολόγηση της πρότασης του προσφεύγοντος υπό το πρίσμα του τρίτου κριτηρίου η οποία πραγματοποιήθηκε στην προσβαλλόμενη απόφαση, και η οποία υπομνήσθηκε στις σκέψεις 76 έως 82 ανωτέρω, προκύπτει ότι τα στοιχεία αυτά ελήφθησαν υπόψη στην εν λόγω απόφαση.

103    Επομένως, το ως άνω επιχείρημα του προσφεύγοντος πρέπει να απορριφθεί.

104    Κατά συνέπεια, ο τρίτος λόγος ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

 Επί του τέταρτου λόγου ακυρώσεως, ο οποίος αφορά, κατ’ ουσίαν, πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως σχετικά με το τέταρτο κριτήριο αξιολόγησης, καθόσον η Επιτροπή έκρινε ότι η πρόταση του προσφεύγοντος δεν προβλέπει δράσεις συνδεόμενες με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δεν παρουσιάζει σαφές πλάνο για την υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων και δεν περιγράφει το κοινό-στόχο

105    Στο πλαίσιο του τέταρτου λόγου ακυρώσεως, ο προσφεύγων προβάλλει πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως σχετικά με την εκτίμηση της πρότασής του υπό το πρίσμα του τέταρτου κριτηρίου αξιολόγησης, σκοπός του οποίου είναι να αξιολογηθεί, για καθένα από τα πέντε καθήκοντα, η συνοχή του ετήσιου σχεδίου επικοινωνίας σε σχέση με την περιγραφή της περιοχής δραστηριοποίησης και τις μοναδικές ιδιότητες του αιτούντος. Η πλάνη αυτή αφορά τις εκτιμήσεις κατά τις οποίες η πρόταση του προσφεύγοντος δεν προβλέπει δράσεις συνδεόμενες με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δεν παρουσιάζει σαφές πλάνο για την υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων και δεν περιγράφει το κοινό-στόχο.

106    Η Επιτροπή αντικρούει την επιχειρηματολογία αυτή.

107    Με την προσβαλλόμενη απόφαση, στο πλαίσιο του τέταρτου κριτηρίου αξιολόγησης, κρίθηκε ότι, στην πρόταση του προσφεύγοντος, το ετήσιο σχέδιο επικοινωνίας παρουσιάζει συνοχή σε σχέση με την περιγραφή της περιοχής-στόχου και τις μοναδικές ιδιότητες του προσφεύγοντος, αλλά ότι η εν λόγω πρόταση παρουσιάζει ορισμένες ελλείψεις, οι οποίες στη συνέχεια διευκρινίστηκαν.

108    Πρώτον, όσον αφορά τη σχετική με το πρώτο καθήκον διαπίστωση ότι το κέντρο πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας δεν προβλέπει δράσεις συνδεόμενες με την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ο προσφεύγων αντιτείνει ότι, στην πρότασή του, αναφέρονται δράσεις σχετικές με την προτεραιότητα αυτή, όπως η ημερίδα «“Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία” & Ατζέντα 2030 και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης».

109    Ωστόσο, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η απλή μνεία του τίτλου μιας ημερίδας, χωρίς συμπληρωματική ανάλυση ή άλλες πληροφορίες, δεν αρκεί για να αποδειχθεί ο προγραμματισμός μιας δράσης. Επομένως, η μνεία αυτή δεν αρκεί για να αποδειχθεί ότι το εν λόγω κέντρο πληροφόρησης προβλέπει δράσεις συνδεόμενες με την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι, λόγω της αναγραφής του τίτλου ημερίδας στον πίνακα δραστηριοτήτων, η πρόταση του προσφεύγοντος λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο της πολιτικής προτεραιότητας της Ένωσης, ήτοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, στο ετήσιο σχέδιο επικοινωνίας, ενώ πρόκειται για προτεραιότητα σχετική με την παροχή πληροφοριών την οποία απαιτούσε το τμήμα 2.3 της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

110    Επομένως, ο προσφεύγων δεν αποδεικνύει με το επιχείρημα αυτό ότι η προσβαλλόμενη απόφαση ενέχει πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως.

111    Δεύτερον, όσον αφορά τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει σαφές πλάνο για την υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων για το τέταρτο καθήκον, «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα σχολεία», ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι η πρότασή του περιέχει σαφείς περιγραφές σχετικά με τους διαγωνισμούς και τις θεματικές τους, τους συμμετέχοντες καθώς και τα βραβεία που θα δοθούν στους νικητές.

112    Συναφώς, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι τα στοιχεία αυτά δεν αρκούν, εφόσον δεν υπάρχει λεπτομερές πλάνο των εν λόγω δράσεων και δεν παρέχονται πληροφορίες συνδεόμενες με την περιγραφή της σχετικής εκπαίδευσης, όπως απαιτούσε το τμήμα 2.2 της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

113    Επομένως, ο προσφεύγων δεν αποδεικνύει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση ενέχει πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως ως προς το ζήτημα αυτό.

114    Τρίτον, ο προσφεύγων αμφισβητεί την περιεχόμενη στην προσβαλλόμενη απόφαση διαπίστωση ότι δεν περιγράφεται το κοινό-στόχος, υποστηρίζοντας ότι τέτοια περιγραφή υπάρχει στον πίνακα «Δράσεις και χρονοδιάγραμμα» που περιλαμβάνεται στην πρότασή του. Ο προσφεύγων υποστηρίζει επίσης ότι η διαπίστωση κατά την οποία το ισχυρό σημείο της ύπαρξης μη κυβερνητικής οργάνωσης καθιστά εύκολη την παρακολούθηση των καυτών θεμάτων μεταξύ των κατοίκων που αποτελούν σημαντικό μέρος του κοινού-στόχου αποδεικνύει ότι η περιγραφή του κοινού-στόχου είναι σαφής.

115    Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε στις σκέψεις 85 έως 90 ανωτέρω, η περιγραφή του κοινού-στόχου στον πίνακα «Δράσεις και χρονοδιάγραμμα» δεν είναι αρκούντως ακριβής.

116    Επιπλέον, λόγω της γενικής φύσης της περιεχόμενης στην προσβαλλόμενη απόφαση αναφοράς σε κατοίκους που αποτελούν σημαντικό μέρος του κοινού-στόχου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η αναφορά αυτή αποδεικνύει ότι η περιγραφή του κοινού-στόχου είναι σαφής.

117    Επομένως, ο προσφεύγων δεν αποδεικνύει, με το επιχείρημα αυτό, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση ενέχει πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως.

118    Τέταρτον, ο προσφεύγων υπογραμμίζει ότι, κατά την αξιολόγηση της πρότασής του, αναγνωρίστηκε ότι η προτεινόμενη επιλογή μέσων μαζικής ενημέρωσης ταιριάζει συνολικά με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής-στόχου και ότι ο προσφεύγων επιδεικνύει καλή συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και ότι το ισχυρό σημείο της ύπαρξης μη κυβερνητικής οργάνωσης θα εξασφαλίσει μια καλή προσέγγιση, ιδίως καθόσον ο προσφεύγων χρηματοδοτείται από διαδικτυακό χορηγό επικοινωνίας. Ο προσφεύγων φρονεί ότι οι διαπιστώσεις αυτές αποδεικνύουν ότι οι επιλογές μέσων μαζικής ενημέρωσης που περιλαμβάνονται στην πρότασή του είναι σαφείς και ικανοποιητικές.

119    Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι το ως άνω επιχείρημα του προσφεύγοντος δεν είναι ικανό να θέσει υπό αμφισβήτηση τη διαπίστωση ότι, μολονότι η συνεργασία του προσφεύγοντος με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι καλή, η πρότασή του δεν περιέχει συγκεκριμένη επιλογή μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεδομένου ότι ο προσφεύγων δεν προσκομίζει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η πρότασή του περιέχει σαφή και ικανοποιητική επιλογή μέσων μαζικής ενημέρωσης.

120    Επομένως, ο προσφεύγων δεν αποδεικνύει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση ενέχει πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως ως προς το ζήτημα αυτό.

121    Πέμπτον και τελευταίον, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι οι παρατηρήσεις του αξιολογητή δεν ανταποκρίνονται στη χαμηλή βαθμολόγηση και ότι το γεγονός ότι θα μπορούσαν να έχουν παρασχεθεί περισσότερες λεπτομέρειες δεν δικαιολογεί τόσο χαμηλή βαθμολογία όσο αυτή που του δόθηκε.

122    Ωστόσο, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, λαμβανομένων υπόψη των επικρίσεων που διατυπώνονται στην προσβαλλόμενη απόφαση, οι οποίες δεν αμφισβητούνται λυσιτελώς από τον προσφεύγοντα, το επιχείρημα αυτό δεν είναι ικανό να αποδείξει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση ενέχει πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως.

123    Κατά συνέπεια, ο τέταρτος λόγος ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

 Επί του αιτήματος του προσφεύγοντος για τη λήψη μέτρου οργάνωσης της διαδικασίας και επί του νέου λόγου ακυρώσεως που προβάλλεται στο πλαίσιο του αιτήματος αυτού

124    Στις 9 Νοεμβρίου 2021 ο προσφεύγων ζήτησε από το Γενικό Δικαστήριο να υποχρεώσει την Επιτροπή να διαβιβάσει τον φάκελο του οργανισμού του οποίου η πρόταση επελέγη για το Europe Direct στην Περιφέρεια Πελοποννήσου –επιλογή της οποίας ο προσφεύγων έλαβε γνώση μέσω του Τύπου στις 3 Νοεμβρίου 2021– και να ερευνήσει όλες τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων επελέγη για το έργο ο οργανισμός αυτός.

125    Στο πλαίσιο του εν λόγω αιτήματος λήψης μέτρου οργάνωσης της διαδικασίας, ο προσφεύγων προβάλλει τον πέμπτο λόγο ακυρώσεως, με τον οποίο υποστηρίζει, κατ’ ουσίαν, ότι ο οργανισμός του οποίου η πρόταση επελέγη για το Europe Direct στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, υπογραμμίζει ότι ο οργανισμός αυτός στερείται παντελώς σχετικής εμπειρίας –μολονότι επρόκειτο για σημαντική προϋπόθεση ώστε να είναι δυνατή η επιλογή της πρότασής του–, δεν εδρεύει στην Πελοπόννησο και δεν πληροί την προϋπόθεση της άμεσης επικοινωνίας με το τοπικό κοινό.

126    Η Επιτροπή υπέβαλε τις παρατηρήσεις της επί του αιτήματος αυτού.

127    Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι, κατά το άρθρο 84, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας, απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της δίκης η προβολή νέων ισχυρισμών, εκτός αν στηρίζονται σε νομικά και πραγματικά στοιχεία που ανέκυψαν κατά τη διαδικασία.

128    Εν προκειμένω, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι πληροφορήθηκε το όνομα του οργανισμού του οποίου η πρόταση επελέγη για το Europe Direct στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στις 3 Νοεμβρίου 2021 και προβάλλει νέο λόγο ακυρώσεως με τον οποίο υποστηρίζει, κατ’ ουσίαν, ότι ο οργανισμός αυτός δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

129    Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η υπό κρίση προσφυγή αφορά, κατ’ ουσίαν, την απόφαση περί απόρριψης της πρότασης του προσφεύγοντος (βλ. σκέψη 1 ανωτέρω), και όχι την απόφαση με την οποία η Επιτροπή επέλεξε την πρόταση του εν λόγω οργανισμού.

130    Επομένως, ο νέος αυτός λόγος ακυρώσεως δεν βάλλει κατά της προσβαλλόμενης απόφασης. Πράγματι, ο τυχόν παράνομος χαρακτήρας της απόφασης με την οποία η Επιτροπή επέλεξε την πρόταση άλλου υποψηφίου δεν αρκεί για να αποδειχθεί έλλειψη νομιμότητας της προσβαλλόμενης απόφασης, με την οποία απορρίφθηκε η πρόταση του προσφεύγοντος.

131    Συνεπώς, ανεξαρτήτως του παραδεκτού του νέου λόγου ακυρώσεως που προβλήθηκε με το αίτημα του προσφεύγοντος για τη λήψη μέτρου οργάνωσης της διαδικασίας, ο λόγος αυτός πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να απορριφθεί ως αλυσιτελής.

132    Ως εκ τούτου, η κοινοποίηση του φακέλου υποψηφιότητας του οργανισμού αυτού δεν έχει χρησιμότητα για την υπό κρίση προσφυγή. Επομένως, δεν μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα του προσφεύγοντος για τη λήψη μέτρου οργάνωσης της διαδικασίας.

133    Κατά συνέπεια, η προσφυγή πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της.

 Επί των δικαστικών εξόδων

134    Κατά το άρθρο 134, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. Δεδομένου ότι ο προσφεύγων ηττήθηκε, πρέπει να φέρει τα δικαστικά έξοδά του και να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα της Επιτροπής, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα της τελευταίας.

Για τους λόγους αυτούς,

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ένατο τμήμα)

αποφασίζει:

1)      Απορρίπτει την προσφυγή.

2)      Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι Δρόμοι της Ελιάς» φέρει, πέραν των δικαστικών εξόδων του, τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Costeira

Kancheva

Zilgalvis

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 28 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Γραμματέας

 

Ο Πρόεδρος

E. Coulon

 

Σ. Παπασάββας


*      Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική.