Language of document :

Žaloba podaná 6. novembra 2009 - U/Parlament

(vec F-92/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: U (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Moyse a A. Salerno, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Parlamentu o prepustení žalobcu, ako aj náhrada spôsobenej nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu zo 6. júla 2009, ktorým menovací orgán rozhodol o prepustení žalobcu s účinkom od 1. septembra 2009,

priznať odškodnenie za spôsobenú nemajetkovú ujmu vyčíslenú s výhradou na 15 000 eur,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________