Language of document :

Žaloba podaná dne 4. listopadu 2009 - Ernotte v. Komise

(Věc F-90/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Frédéric Ernotte (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Defalque, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Žaloba, kterou se žalobce domáhá, aby Komisi byla uložena povinnost nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu způsobenou žalobci v důsledku způsobu, jakým byl vyřízen jeho spis týkající se uznání náhodného původu srdečního infarktu, který jej postihl.

Návrhová žádání žalobce

uložit Komisi, aby žalobci zaplatila částku 96 579, 175 eur (zvýšenou ode dne 1. ledna 2006 o úroky z prodlení, jejichž výše se vypočte za použití úrokové míry stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace, navýšené o dva procentní body) jako náhradu majetkové újmy způsobené žalobci z důvodu nedůslednosti Komise a nepřiměřenosti lhůty, v níž Komise vyřídila jeho spis týkající se uznání náhodného původu srdečního infarktu, který jej postihl dne 28.srpna 2002;

přiznat náhradu škody za nemajetkovou újmu způsobenou žalobci, jejíž výše byla ex aequo et bono prozatímně vyčíslena na 5 000 eur, s výhradou zvýšení nebo snížení v průběhu řízení;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________