Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2009 r. - Ernotte przeciwko Komisji

(Sprawa F-90/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Frédéric Ernotte (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: L. Defalque, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Zasądzenie od Komisji odszkodowania za szkodę poniesioną przez skarżącego z powodu sposobu traktowania jego akt dotyczących uznania wypadku za źródło doznanego przez niego zawału serca.

Żądania strony skarżącej

Zasądzenie od Komisji wypłaty kwoty 96 579,175 EUR (powiększonej o odsetki za zwłokę, których kwotę należy obliczyć według podwyższonej o 2 punkty stawki określonej przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansowania, począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r.) tytułem naprawienia szkody poniesionej na skutek lekceważenia oraz nierozsądnego terminu, w którym Komisja badała akta skarżącego dotyczące uznania wypadku za źródło zawału serca doznanego przez niego w dniu 28 sierpnia 2002 r.;

Zasądzenie odszkodowania z tytułu krzywdy doznanej przez skarżącego i określonego tymczasowo ex aequo et bono na kwotę à 5 000 EUR, z zastrzeżeniem późniejszego podwyższenia bądź obniżenia w toku postępowania;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________