Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 września 2010 r. - Ernotte przeciwko Komisji

(Sprawa F-90/09)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w następstwie zawarcia ugody.

____________

1 - Dz.U. C 11 z 16.1.2010, s.41.